Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada septembris

2011. gada septembris

Lēmums Nr.442. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.441. Par zemes gabalu, kā patstāvīgu īpašumu, reģistrēšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.440. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 1842, Robežu ielas 2 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 439. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 2842, Flokšu ielā 54, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 438. Par  zemes starpgabala ar kadastra Nr.0500 018 1717 Daugavpilī, Lejas ielas 18 rajonā, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.437. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16A, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.436. Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 1A, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma Nr.33 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr. 435. Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem izdevumiem
Pielikums

Lēmums Nr. 434. Par piedalīšanos meža zemes transformācijā Atpūtas ielā, Daugavpilī

Lēmums Nr. 433. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 9.jūlija lēmumā Nr.294

Lēmums Nr.432. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.431. Par atbalstu projektam „Līderi nāk!”
Pielikums

Lēmums Nr.430. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.557 „Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi”

Lēmums Nr.429. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Pielikums

Lēmums Nr. 428. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā ”Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ieņēmumu un  izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 427. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā ”Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ieņēmumu un  izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 426. Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Pielikums

Lēmums Nr.425. Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsolēm

Lēmums Nr. 424. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 423. Par atbalstu Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas projektam „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”

Lēmums Nr. 422. Par atbalstu Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas projektam sadarbībai ar  Nodarbinātības valsts aģentūru neformālās izglītības programmu īstenošanā bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei
Pielikums

Lēmums Nr. 421. Par atbalstu projektam ”No kvanta līdz teātrim, no teātra līdz kvantam”
Pielikums

Lēmums Nr. 420. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr. 633 „Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”

Lēmums Nr.419. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestāde „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.418. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” tāmes apstiprināšanu 2011.gadam projektam „Terēzes Brokas sadziedāšanas svētki””
Pielikums

Lēmums Nr.417. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0001, Balvu ielas 1C k-8 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu_
Pielikums

Lēmums Nr.416. Par zemesgabalu maiņu

Lēmums  Nr.415. Par atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu ar kadastra Nr. 0500 001 0415, Alejas ielā 96, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums  Nr.414. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums  Nr.413. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums  Nr.411. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums  Nr.412. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.409. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.410, Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.408. Par nekustamo īpašumu xxx ielā xxx Daugavpilī, kadastra Nr.0500 040 0204

Lēmums Nr.407. Par Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izveidi
Pielikums

Lēmums Nr.406. Par Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.405. Par Daugavpils Vienības pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums