Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada maijs

2011. gada maijs

Lēmums Nr. 272. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 271. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 015 2205, Lielās ielas 79 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 270. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 002 0007, Bruģu ielas 19 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 269. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 010 0156, Balvu ielā 1C k-1 - 17, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.268. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.267. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 004 8607 Varšavas ielā 2, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.266. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 4604, piekritību

Lēmums Nr.265. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru

Lēmums Nr.264. Par darba līguma uzteikumu Ievai Teikmanei

Lēmums Nr.263. Par I.Beļavskas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr. 261. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums  Nr.260. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr. 259. Par Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikuma apstiprināšanu
Pielikums (konsolidēts)

Lēmums Nr. 258. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr. 257. Par Daugavpils pilsētas domes projekta “Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.256. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.255. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.254. Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu
Pielkums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

Lēmums Nr.253. Par atļauju Irēnai Bujanovai savienot amatus

Lēmums Nr.252. Par detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā” nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr. 249. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums  0500 020 1801, Rūpniecības ielā 5A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 248. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cietokšņa teritorijā, Daugavpilī, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu

Lēmums Nr. 247. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.246. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.18. Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.245. Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.17 “Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.17. Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr. 244. Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 24.septembra lēmuma Nr.623 “Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā” papildināšanu

Lēmums Nr.243. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.16. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.242. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra lēmumā Nr.3 “Par zemes gabala Raiņa ielā, Daugavpilī nomas līguma noslēgšanu”

Lēmums Nr.241. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.decembra lēmumā Nr.812 “Par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas tiesībām”

Lēmums Nr.239. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.238. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” sagatavotā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” iesnieguma saskaņošanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Pielikums