Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments | Pilsētplānošanas nodaļa | Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums

        Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

        Teritorijas plānošanu, izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas plānojumus, īsteno vairākos plānošanas līmeņos: nacionālajā līmenī, kurā plānojums attiecas uz visu valsts teritoriju, reģiona līmenī, rajona pašvaldības līmenī un vietējās pašvaldības līmenī. Izstrādājot zemāka līmeņa teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo augstāka līmeņa teritorijas plānojumu.

        Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums ir dokuments, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.
        Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā, detālplānojumā un saistošajos apbūves noteikumos ir noteiktas Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, noteikta Daugavpils pilsētas teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti.

        Daugavpils teritorijas plānojuma mērķis ir ilgspējīgas un līdzsvarotas Daugavpils pilsētas attīstības veicināšana, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, dzīves, darba un atpūtas kvalitatīvu apstākļu nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
Teritorijas plānojums ir saistošs Daugavpils domes politikas dokuments, kas apstiprināts ar 2006. gada 8.jūnija lēmumu Nr.461 un izdots, kā saistošie noteikumi Nr. 8 „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem". Spēkā no 2006. gada 21. jūnija.
        Teritorijas plānojums ir visiem pieejams, stratēģisks, uz tālejošu pilsētas teritorijas attīstību virzīts, pilsētas vadības un kontroles līdzeklis. Teritorijas plānojums ir līdzeklis Daugavpils attīstības plāna īstenošanai un tā ilgtermiņa programmu realizēšanai.

        Daugavpils teritorijas plāna 2006.- 2018.gadam sastāvdaļas
                     Paskaidrojuma raksts (sējums I)
                     Grafiskā dala (sējums II)
                     Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (sējums III)
                      Vides pārskats (sējums IV)
                Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi (sējums V)

        Ar pilnu Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu ir iespēja iepazīties Daugavpils pilsētas domē un Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā.

DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITOIRIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. gg

Prezentācija

1. Paskaidrojuma raksts :

      kultūras pieminekļi
      - transporta shēmas
      - rajonu attistība

2. Grafiskā daļa :      (lai skatītos grafisko daļu nepieciešams saglabāt un uzstādīt savā datorā programmu DwfViewer)

      aizsargjoslas
      - dabas objekti
      - inženierkomunikācijas 1
      - inženierkomunikācijas 2
      - inženierkomunikācijas 3
      - inženierkomunikācijas 4
      - izpēte detālplānošanā
      - kultūrvēstures pieminekļi 1
      - kultūrvēstures pieminekļi 2
      - kultūrvēstures pieminekļi 3
      - plānotā atļautā izmantošana
      - satiksmes infrastruktūra
      - topografiskā karte
      - kadastra karte
      - īpašuma veidi

3. Izmantošanas un apbūves noteikumi

4. Vides pārskats :

      - ABC kategorijas
      - fotofiksācija

        Lai aplūkotu karti DWF formātā, nepieciešams izmantot karšu pārlūkprogrammu „Autodesk® Design Review", ko var lejupielādēt šeit: 

Lasiet arī:
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi
Detālplānojumi