Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments | Pilsētplānošanas nodaļa | Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

     2009. gada 12. februārī ar lēmumu Nr.93 Daugavpils domes sēdē apstiprināja Daugavpils teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumus un izdeva kā saistošos noteikumus Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. -2018. gadam"
Teritorijas plānojuma grozījumi kvalitatīvi uzlabojuši teritorijas plānojumu. Tie precizē teritorijas izmantošanas mērķus, nosaka pilsētas mikrorajonus un to robežas, precizē teritorijas plānotās izmantošanas atbilstoši attīstītāju plāniem, precizē pilsētas dabas teritorijas (noteiktas mežaparku teritorijas, precizēti ūdenstilpņu un ūdensteču nosaukumi un to izmantošanas veidi, aizsargjoslas), satiksmes teritorijas (ielām shematiski noteiktas sarkanās līnijas, iestrādāti pilsētā plānotie satiksmes infrastruktūras projekti) teritorijas. 
Teritorijas plānojuma grozījumiem ir veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. Atbilstoši vides pārskata priekšlikumiem ir veikti grozījumu uzlabojumi: noteiktas stingrākas prasības ēku un būvju pieslēgšanai pie pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, noteiktas prasības pilsētas meliorācijas sistēmas (grāvju) izmantošanai un uzturēšanai, noteiktas prasības saudzējamām ainaviskām teritorijām, īpaši aizsargājamiem dabas objektiem, mikroliegumu teritorijām. 
Turpmāka jebkuras teritorijas izmantošana ir iespējama saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumiem, kuri spēkā stājas nākamā dienā pēc lēmuma publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis". 

Teritorijas plānojuma grozījumi  
Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums