Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gada maijs

2018. gada maijs

Lēmums Nr.270 Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka I.Prelatova rīcības likumības izvērtēšanas komisijas izveidošanu un I.Prelatova atkāpšanās no ieņemamā amata pienākumu pildīšanas
Pielikums 

Lēmums Nr.269 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Bērnunama - patversmes "Priedīte" nolikumā

Lēmums Nr.268 Par lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.267 Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137,  Daugavpilī, Stadiona ielā 1,  daļas bezatlīdzības lietošanu

Lēmums Nr.266 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000180017, Lielās ielas 185 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.265 Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000081929, “Līksnas ielas 18 rajonā”, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.264 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380021, Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.263 Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000040058, Kauņas ielas 62A rajons, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.262 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154537, Zvaigžņu iela 23A, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.261 Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai 

Lēmums Nr.260 Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.259 Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" vadītāja iecelšanu

Lēmums Nr.258 Par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

Lēmums Nr.257 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472

Lēmums Nr.256 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.463

Lēmums Nr.255 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631

Lēmums Nr.254 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā Nr.124

Lēmums Nr.253 Par sadarbības līguma slēgšanu
Pielikums

Lēmums Nr.252 Par atbalstu projektam “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.251 Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.250 Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.249 Par atļauju slēgt līgumu
Pielikums

Lēmums Nr.248 Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.247 Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.246 Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.245. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Lēmums Nr.244. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.151 “Par dalību projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu”

Lēmums Nr.243. Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmuma Nr.113 atcelšanu

Lēmums Nr.242. Par atļauju izbūvēt vides objektu uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 010 1208, Cietokšņa un Daugavas ielas rajonā, Daugavpilī

Lēmums Nr.241. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.240. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000201710, Dunduru ielas 7O rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.239. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080064, Sausās ielas 5 rajons, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.238. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000320010, Azovas ielas 14 rajons, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.237. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000150051, daļas nomas tiesību izsoli
1.pielikums
2.pielikums 

Lēmums Nr.236. Par  Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitālā

Lēmums Nr.235. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.234. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.233. Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikumi

Lēmums Nr.232. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Futbola centrs Daugavpils” nosaukuma maiņu

Lēmums Nr.231. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas reorganizāciju, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils ledus sporta skola” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils individuālo sporta veidu skola” dibināšanu
Pielikums (Daugavpils ledus sporta skola nolikums)
Pielikums (Daugavpils individuālo sporta veidu skolas nolikums)

Lēmums Nr.230. Par atļauju dāvinājuma saņemšanai un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.229. Par SIA „Labiekārtošana D”, SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 2017.gada peļņas daļu neizmaksāšanu dividendēs

Lēmums Nr.228. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzi
Pielikums

Lēmums Nr.227. Par apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.226. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumā Nr.567 ”Par Daugavpils pilsētas domes  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.225. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.224. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.223. Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem un par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.222. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.221. Par  Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. - 2020.gadam jaunās redakcijas saskaņošanu
Pielikums

Lēmums Nr.220. Par nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils neredzīgo biedrība”

Lēmums Nr.219. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.218. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.217. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.216. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

Lēmums Nr.215. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.214. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.213. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.212. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.211. Par atļauju līgumu noslēgšanai
Pielikumi

Lēmums Nr.210. Par atbalstu projektiem un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikumi
5.pielikums