Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Lokālplānojumi | LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 05000012401, RĪGAS IELĀ 39, DAUGAVPILĪ

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 05000012401, RĪGAS IELĀ 39, DAUGAVPILĪ

Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī

2018.gada 26.aprīlī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.206 (protokols Nr.9, 34.§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 26.04.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv sadaļā Pilsētas attīstība/Lokālplānojumi, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojums nodrošina pilnvērtīgas iespējas nekustamā īpašuma (kadastra Nr.05000012401) izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojuma teritorijā publiskās nozīmes objektu (12011 – reliģisko organizāciju ēku apbūve; 24001 – labiekārtota publiskā ārtelpa) apbūves izvietošanas iespējas Skulptūru skvēra teritorijā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru, saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju.

 Lēmums par apstiprināšanu