Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 8.1.3 SAM

8.1.3 SAM

8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”

otrās atlases kārtas

Daugavpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlase

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

No 2017.gada 16.maija līdz 2017.gada 20.decembrim

Publicēšanas datums:

2017.gada 16.maijs

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 13.04.2018.  veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 04.08.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 2.pielikumā “8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”.

Grozījumi veikti atbilstoši 30.05.2017. apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”, kuri stājās spēkā 02.06.2017. 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/6)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS
 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.08.2017. rīkojumu Nr.4)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

 

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1.      Projekta iesnieguma veidlapa:

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2.      Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.08.2017. rīkojumu Nr.4)

         Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (arhīvs)

3.      
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4.      
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar  04.08.2017. rīkojumu Nr.4)
         
         Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs)

5.      Vienošanās par projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.08.2017. rīkojumu Nr.4)

          Vienošanās par projekta īstenošanu projekts (arhīvs)

6.      Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamie vispārīgie pieņēmumi un parametru skaitliskās vērtības kultūrizglītības nozarē (projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu iesniegumiem).  

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi

 

 

“Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”: http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/vadlinijasvadlinijas-attiecinamo-un-neattiecinamo-izmaksu-noteiksanai-2014.-2020.gada-planosanas-perioda-.pdf

 “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”: http://www.esfondi.lv/upload/nr.-4.3.-metodika-par-netieso-izmaksu-vienotas-likmes-piemerosanu-projekta-izmaksu-atzisana-2014.-2020.gada-planosanas-period.pdf

Apstiprinātie projektu iesniegumi

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums

8.1.3.0/17/I/006

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta

Daugavpils pilsētas pašvaldība

02.05.2018.