Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2018. gads

2018. gads

Saistošie noteikumi Nr.27. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.26. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.25. Lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.23. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.21. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20 (precizēšanu). Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.20. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.19. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.18. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16. Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.15. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos    noteikumos Nr. 46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5. Lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.4. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošjos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas  pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.2. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budzetu 2018.gadam
Pielikums