Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Sabiedrības līdzdalība » | Saistošo noteikumu projekti | 2018. gads

2018. gads

 Uz 04.10.2018. ārkārtas domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __. oktobra saistošie noteikum1 Nr.__ Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam" un to paskaidrojuma raksts 

 28

 Uz 13.09.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada _____ saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam"" un to paskaidrojuma raksts

 27

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.___ saistošo noteikumu Nr.__ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās pabalsti"" un to paskaidrojuma raksts

 26

 Uz 23.08.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.20 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu" un to paskaidrojuma raksts

 20 precizējums

 Uz 26.07.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __._________ saistošie noteikumi Nr.___ „Lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 25

 Uz 13.07.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””un to paskaidrojuma raksts

 24

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.___ saistošo noteikumu Nr.__ Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"" un to paskaidrojuma raksts

 23

 Uz 28.06.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada _____ saistošie noteikumi Nr.___ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam"" un to paskaidrojuma raksts

 22

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada _________ saistošie noteikumi Nr._____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautajumu risināšanā"" un to paskaidrojuma raksts

 21

  Daugavpils pilsētas domes 2018.gada ______ saistošie noteikumi Nr.___ "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu" un to paskaidrojuma raksts

 20

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada _____ saistošie noteikumi Nr.___ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" un to paskaidrojuma raksts

 19

 Uz 14.06.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada      .____saistošo noteikumu Nr.    "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā"" un to paskaidrojuma raksts

 18

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada      .____saistošo noteikumu Nr.    "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"" un to paskaidrojuma raksts

 17

Uz 26.04.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada ______ saistošie noteikumi Nr.___"Lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī" izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

 16

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada      .aprīļa saistošo noteikumu Nr.    "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršnas kārtība un apmērs"" un to paskaidrojuma raksts

 15

Uz 21.04.2018. ārkārtas domes sēdi saistošo noteikumu projekts

Daugavpils pilsētas domes 2018. gada ___.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

 14

Uz 12.04.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekts

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi"" un to paskaidrojuma raksts

 13

Uz 22.03.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

 12

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"” un to paskaidrojuma raksts

 11

 Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts

 10

Uz 08.03.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 "Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā"" un to paskaidrojuma raksts

 9

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __. ____ saistošajie noteikumi Nr. __ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"" un to paskaidrojuma raksts

 8

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __. ____ saistošo noteikumu Nr. __ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"" un to paskaidrojuma raksts

 7

Uz 22.02.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" un to paskaidrojuma raksts

 47 precizējums

 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

 6

Uz 08.02.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

 Lokālplānojuma "Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī" izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

 5

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ____.______ saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts

 4

Uz 25.01.2018. domes sēdi saistošo noteikumu projekti

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ____.______ saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”” un to paskaidrojuma raksts

 49 precizējums

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" un to paskaidrojuma raksts

 47 precizējums

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.___ saistošo noteikumu Nr.__ Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"" un to paskaidrojuma raksts 

 3

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada __.___ saistošo noteikumu Nr.__ Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs" un to paskaidrojuma raksts 

 2

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam un paskaidrojuma raksts

 1