Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gada janvāris

2018. gada janvāris

Lēmums Nr.19. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.18. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.17. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 un dzīvokļa īpašuma Nr.4, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.16. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 134, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 900 6305, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.15. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 023 1204 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.14. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370073, Sēņu ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.13. Par  zemes gabala nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.12. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.109 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.11.Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils ”2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.10. Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas I kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/003  ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.9. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/16/I/003 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
Saistošie noteikumi Nr.3
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.7. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu
Pielikums

Lēmums Nr.6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”
Saistošie noteikumi Nr.2
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.5. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.4. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.3. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskata par darba plāna 2017.gadam izpildi un darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.2. Par projekta atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.1
Pielikums