Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Lokālplānojumi | Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei

Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei

Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei

2016.gada 15.aprīlī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.186 (protokols 8., 45.§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 15.04.2016. saistošie noteikumi Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Lokālplānojuma teritorijas sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 017 2423. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums: Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai, attīstībai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, paredzot lokālplānojuma teritorijā šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietošanas iespējas līdzsvaroti iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.