Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada oktobris

2015. gada oktobris

 

Lēmums Nr.458. Par lokalplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Ligiņišku ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei" izstrādes uzsākšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.457. Par  kustamas mantas pārņemšanu

Lēmums Nr.456. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu klientu apkalpošanas centra izveidei

Lēmums Nr.455. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.454. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2230, Balvu ielā 1C k-4 - 126, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.453. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 031 1720, Īrisu ielas 31 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.452. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2117, Balvu ielā 1C k-4 - 150, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.451. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils amatnieku biedrība”

Lēmums Nr.450. Par  zemesgabalu, kadastra Nr. 0500 004 4226 un Nr. 0500 004 4227, Jelgavas ielā 54, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.449. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0508, Ziemeļu ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.448. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2219, Balvu ielā 1C k-4 - 116, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.447. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0571, Bauskas ielā 114 k-1 - 6, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.446. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.445. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 027 0010, piekritību Dauagavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.444. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 027 0011 piekritību

Lēmums Nr.443. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.442. Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 pārdošanu

Lēmums Nr.441. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.440. Par dzīvojamās mājas Aveņu ielā 37, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.439. Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 30, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.438. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora apstiprināšanu amatā

Lēmums Nr.437. Par kārtību, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir dalībnieks (akcionārs) nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu
Noteikumi

Lēmums Nr.436. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.42
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.435. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.434. Par apropriācijas pārdali  Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes  projekta  „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”  ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.433. Par īpašuma nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.432. Par atbalstu Daugavpils Centra vidusskolas  projektam “Neformālas izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem”  un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.431. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.430. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.429. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.428. Par atbalstu projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”
Pielikums

Lēmums Nr.427. Par atļauju līguma noslēgšanai

Lēmums Nr.426. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.425. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.337

Lēmums Nr.424. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmumā Nr.761

Lēmums Nr.423. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.422. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 2529, Īrisu ielā 85, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.421. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 0401, 3.līnijas 25 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.420. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2114, Balvu ielā 1C k-4 - 147, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.419. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1925, Kauņas ielas 60 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.418. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2573, Balvu ielā 1C k-28 - 885, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.417. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2049, Balvu ielā 1C k-3 - 323, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.416. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Indras ielā 9A, Daugavpilī, 1/2 domājamās daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.415. Par nekustamā īpašuma 2.Pasažieru ielā 78A, Daugavpilī, atsavināšanu

Lēmums Nr.414. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. lēmumā Nr.105 „Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra Nr.0500 903 2818, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.413. Par dzīvojamās mājas 2.Pasažieru ielā 80, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 pārdošanu

Lēmums Nr.412. Par aizņēmuma ņemšanu autotransporta iegādei

Lēmums Nr.411. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.41
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.410. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.40
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.409. Par deleģēšanas līgumu
Deleģēšanas līgums

Lēmums Nr.408. Par atbalstu projektam „Gen-Y City”
Pielikums

Lēmums Nr.407. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.39
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.406. Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Pielikums

Lēmums Nr.405. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.404. Par lidzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.403. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.402. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.401. Par atbalstu Daugavpils 12.vidusskolas projektam „Labāka vide, labāka nākotne”  un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.400. Par atbalstu Daugavpils Saskaņas pamatskolas projektam „Citādā mācīšanās, izmantojot IKT” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.399. Par atbalstu Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes projektam „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.398. Par atbalstu Daugavpils 15.vidusskolas  projektam “Eiropa, mēs ejam!”  un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.397. Par atbalstu Daugavpils 3.vidusskolas  projektam “Lai top stāsts”  un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.396. Par atbalstu Daugavpils Valsts ģimnāzijas projektam „Digitālā pratība izglītības kvalitātes konkurētspējas veicināšanai” un par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums