Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015.gada septembris

2015.gada septembris

Lēmums Nr.395. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata

Lēmums Nr.394. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums 

Lēmums Nr.393. Par pieminekļa vietas izvēli 

Lēmums Nr.392. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.391. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.390. Par zemes starpgabala, Tirgoņu ielas 76 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.389. Par zemes starpgabala, Dzērvju ielas 18 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.388. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.387. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0022, Balvu ielā 29B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.386. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 019 0110, Rasas ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.385. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1238, Ventspils ielas 131 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.384. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.383. Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.382. Par nekustamā īpašuma Ezeru ielā 20, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.381. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.380. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.38
Pielikums

Lēmums Nr.379. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.378. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.377. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.37
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.376. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.375. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.374. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.373. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām
Pielikums

Lēmums Nr.372. Par projekta ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.371. Par projekta ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.370. Par projekta ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.369. Par vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.368. Par dalību projektā
Pielikums

Lēmums Nr.367. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.366. Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 pārdošanu

Lēmums Nr.365. Par dzīvojamās mājas 2.Pasažieru ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 pārdošanu

Lēmums Nr.364. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 002 0015 piekritību

Lēmums Nr.363. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 030 1038, Vīnogu ielā 17C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.362. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 031 1720, Īrisu ielas 31 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.361. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.360. Par atteikumu mainīt  īrēto Daugavpils pašvaldības dzīvokli ar privātpersonai piederošu dzīvokli Preiļos
Pielikums

Lēmums Nr.359. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 11.07.2013. lēmumā Nr. 271 ”Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.358. Par izstāšanos no biedrības “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”

Lēmums Nr.357. Par finansējuma piešķiršanu  grozījumiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums