Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada jūnijs

2015. gada jūnijs

Lēmums Nr.290. Par naudas balvas piešķiršanu Anastacijai Grigorjevai

Lēmums Nr.289. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.28
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.288. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.287. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.286. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.285. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.284. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 015 1903,Dzērvju ielas 18 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.283. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000380013 piekritību

Lēmums Nr.282. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 11.09.2014. lēmumā Nr.457„Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra Nr.0500 903 3528, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.281. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.280. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 12.maija lēmumā Nr.128

Lēmums Nr.279. Par atteikumu SIA ”Joker LTD” atvērt spēļu zāli, sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietu
Pielikums

Lēmums Nr.278. Par atļauju SIA ”Joker LTD” organizēt sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas
Pielikums

Lēmums Nr.277. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Saistošie noteikumi Nr.27
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.276. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums 

Lēmums Nr.275. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.274. Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā

Lēmums Nr.273. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” projektam „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”
Pielikums

Lēmums Nr.272. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.februāra lēmumā Nr.58
Pielikums

Lēmums Nr.271. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” projektam „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”
Pielikums

Lēmums Nr.270. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” projektam „Mazā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana”
Pielikums

Lēmums Nr.269. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai”
Pielikums

Lēmums Nr.268. Par apropriācijas pārdali projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.267. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.266. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”
Pielikums

Lēmums Nr.265. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.264. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.263. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.262. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.06.2014. lēmumā Nr.319 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 903 3398, Turaidas ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu”

Lēmums Nr.261. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. lēmumā Nr.105 „Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 106V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra Nr.0500 903 2818, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.260. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1548, Balvu ielā 1C k-14 - 455, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.259. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 2207, Vidzemes ielā 80, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.258. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.257. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.256. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0200, Viršu ielā 60, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā  bez atlīdzības

Lēmums Nr.255. Par Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Lēmums Nr.254. Par noteikumu „Daugavpils pilsētas pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un autoceļu ikdienas uzturēšanas kārtība” apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.253. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.26
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.252. Par apropriācijas pārdali pašvaldības budžeta iestādes “Sociālo lietu pārvalde” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2015.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.251. Par piedalīšanos projektā
Pielikums

Lēmums Nr.250. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.249. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.248. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums