Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Sabiedrības līdzdalība » | Saistošo noteikumu projekti | 2015. gads

2015. gads

   

 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 2015. gada ____.decembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam" un to paskaidrojuma raksts

56 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu" un to paskaidrojuma raksts

55 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra  saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"" un to paskaidrojuma raksts

54

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”” un to paskaidrojuma raksts

53 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta  saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” projekta un to paskaidrojuma raksts

Precizējums 40

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"" un to paskaidrojuma raksts 

52 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim"" un to paskaidrojuma raksts 

51 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  un to paskaidrojuma raksts

50 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

49 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” un to paskaidrojuma raksts

48 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” un to paskaidrojuma raksts

47 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” un to paskaidrojuma raksts

46 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” un to paskaidrojuma raksts

45 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts

44

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  un to paskaidrojuma raksts

43

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.6 “Noteikumi par sabiedrisko kartību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”” un to paskaidrojuma raksts

42 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts

41 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta  saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts

40 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to paskaidrojuma raksts

39 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”” un to paskaidrojuma raksts

38 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

37 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums

36 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija  saistošajos noteikumos Nr.26 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem"” un to paskaidrojuma raksts

35 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”” un to paskaidrojuma raksts

34 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs" un to paskaidrojuma raksts

33

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to paskaidrojuma raksts

32 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to paskaidrojuma raksts

31

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra  saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"" un to paskaidrojuma raksts

30 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra  saistošajos noteikumos Nr.42 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”” un to paskaidrojuma raksts

29 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra  saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”” un to paskaidrojuma raksts

28 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to paskaidrojuma raksts

27

Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem un to paskaidrojuma raksts

26

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to paskaidrojuma raksts

25

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

24

Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai un to paskaidrojuma raksts

23

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts

22

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.______ saistošie noteikumi Nr.____ “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā" un to paskaidrojuma raksts 

21

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.33 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi"" un to paskaidrojuma raksts 

20 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to paskaidrojuma raksts

19 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __._____ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”” un to paskaidrojuma raksts 

18

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā"" un to paskaidrojuma raksts 

17

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"" un to paskaidrojuma raksts 

16 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts 

15 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”” un to paskaidrojuma raksts 

14

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”” un to paskaidrojuma raksts

13

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus”” un to paskaidrojuma raksts 

12 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts 

11 

 Daugavpils pilsētas domes 2015. gada __.______ saistošo noteikumu  Nr._____ “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” un to paskaidrojuma raksts

10 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” un to paskaidrojuma raksts 

9

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam un to paskaidrojuma raksts 

8

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta
„Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības” un to paskaidrojuma raksts
 

7

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta
„Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” un to paskaidrojuma raksts
 

6

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta „Atbalsts mazaizsargātajām personām” un to paskaidrojuma raksts 

5

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta
„Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu Daugavpils pilsētas pašvaldībā” un to paskaidrojuma raksts
 

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un to paskaidrojuma raksts

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu” un to paskaidrojuma raksts

 Daugavpils pilsētas domes 2015.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts