Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2014. gada jūlijs

2014. gada jūlijs

Lēmums Nr.395. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēm 2014.gadam

Lēmums Nr.394. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu 

Lēmums Nr.393. Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 atsavināšanu

Lēmums Nr.392. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.391. Par  grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 26.jūnija lēmuma Nr.346

Lēmums Nr.390. Par  nekustamā īpašuma /adrese/, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

Lēmums Nr.389. Par  nekustamā īpašuma /adrese/, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

Lēmums Nr.388. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1109, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.387. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 28.septembra lēmumā Nr.867 „Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu”

Lēmums Nr.386. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.385. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu

Lēmums Nr.384. Par atbalstu projektam „Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana           J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas iekštelpās”
Pielikums

Lēmums Nr.383. Par projekta „Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā”  ieņēmumu un izdevumu tāmi
Pielikums

Lēmums Nr.382. Par atbalstu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs”
Pielikums

Lēmums Nr.381. Par Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Lēmums Nr.380. Par Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Lēmums Nr.379. Par atbalstu projektam „Jaunie daugavpilieši - vides pētnieki un sargi”
Pielikums

Lēmums Nr.378. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.377. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lēmums Nr.376. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.375. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” projekta „Marka Rotko starptautiskā konference „No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā”” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.374. Par Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktoru

Lēmums Nr.373. Par sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta” ietvaros
Pielikums

Lēmums Nr.372. Par  nekustamā īpašuma /adrese/, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

Lēmums Nr.371. Par  nekustamā īpašuma /adrese/, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

Lēmums Nr.370. Par kustamās mantas iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr.369. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0741, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.368. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.367. Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.366. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.365. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.364. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 031 3830, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.363. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 031 1308, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.362. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  zemes  gabalu  uzskaiti

Lēmums Nr.361. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.360. Par zemes gabala /adrese/, 7310/217050 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.359. Par I.Snarskas iesnieguma noraidīšanu
Pielikums

Lēmums Nr.358. Par AS „Daugavpils satiksme” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.357. Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2014.gada slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.356. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā