Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2014. gada aprīlis

2014. gada aprīlis

Lēmums Nr.254. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.253. Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.252. Par grozījumiem 2014.gada 27.februāra lēmumā Nr.138 „Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās””
Pielikums

Lēmums Nr.251. Par grozījumiem 27.02.2014. lēmumā Nr.140 „Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs””

Lēmums Nr.250. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.249. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.248. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.247. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”

Lēmums Nr.246. Par ēku ar kadastra Nr.0500 007 1601 002

Lēmums Nr.245. Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.244. Par zemes starpgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.243. Par nekustamā īpašuma, /kadastra Nr./, /adrese/, domājamo daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.242. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.241. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.240. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.239. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.238. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.237. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.236. Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.235. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.234. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.233. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem
Pielikums

Lēmums Nr.232. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atklāta projektu konkursam „Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšana Daugavpils pilsētas jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”
Pielikums

Lēmums Nr.231. Par Eleonoras Rožaščenokas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.230. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.229. Par grantu programmas „Impulss” realizāciju
Nolikums Nr.5

Lēmums Nr.228. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.227. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.226. Par Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 2013.gada pārskata apstiprināšanu 

Lēmums Nr.225. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.224. Par Latviešu kultūras centra 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.223. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.222. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.221. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.220. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.219. Par pašvaldības budžeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.218. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.217. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.216. Par Poļu kultūras centra 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.215. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.214. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.213. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.212. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.211. Par Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanas Daugavpilī  būvniecības ieceri

Lēmums Nr.210. Par atklātās autostāvvietas Imperatora ielā 6A, Daugavpilī būvniecības ieceri

Lēmums Nr.209. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.208. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi

Lēmums Nr.207. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2013.gada parskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.206. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

Lēmums Nr.205. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 007 1608, piederību

Lēmums Nr.204. Par  zemesgabalu, kadastra Nr. 0500 004 4210 un Nr. 0500 004 4201, Jelgavas ielas rajonā, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.203. Par dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra Nr.0500 903 3377, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.202. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 23.01.2014. lēmumā Nr.55 “Par dzīvojamās mājas Miera ielā 66, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma – neapdzīvojamās telpas 1C, kadastra Nr.0500 902 9970, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.201. Par zemes starpgabala, /kadastra apzīmējums/,/adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.200. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.199. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.198. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.197. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0812 002, izsolē

Lēmums Nr.196. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 529 0802, Dzintaru ielā 74, Daugavpilī, izsolē

Lēmums Nr.195. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija lēmumā Nr.304 un 2011.gada 23.septembra lēmumā Nr.425

Lēmums Nr.194. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.193. Par veselības aprūpes plānošanas komisijas izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.192. Par atbalstu projektam „Esi aktīvs – būsi vesels!”

Lēmums Nr.191. Par memoranda noslēgšanu ar Rīgas Stradiņa universitāti

Lēmums Nr.190. Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.189. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.188. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.187. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.186. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”
Pielikums

Lēmums Nr.185. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums