Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada novembris

2013. gada novembris

 

Lēmums Nr.586. Par aizņemuma ņemšanu

Lēmums Nr.585. Par grozījumiem lēmumā

Lēmums Nr.584. Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.33 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” precizēšanu

Lēmums Nr.583. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.582. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

Lēmums Nr.581. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmuma Nr.864 pielikumā

Lēmums Nr.580. Par zemes gabalu reģistrēšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.579. Par nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 022 0338 un 0500 022 0343, apvienošanu

Lēmums Nr.578. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.577. Par zemes gabala /adrese/, 1890/217050 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.576. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.35 pārdošanu

Lēmums Nr.575. Par valsts dzīvojamo māju Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, un Cēsu ielā 22, Daugavpilī, neprivatizēto daļu pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.574. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.573. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.572. Par sadarbības līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.571. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.570. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aktīvā nodarbinātības pasākuma  „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieņēmumu un izdevumu  tāmes grozījumu apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.569. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aktīvā nodarbinātības pasākuma  „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieņēmumu un izdevumu  tāmes grozījumu apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.568. Par atbalstu projektam „Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.567. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumā Nr.78

Lēmums Nr.566. Par Sociālo lietu pārvaldes vadītāju

Lēmums Nr.565. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.564. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.563. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas sastāvā

Lēmums Nr.562. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.561. Par pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi
Nolikums

Lēmums Nr.560. Par ieguldījuma izdarīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" pamatkapitālā

Lēmums Nr.559. Par atļauju līguma noslēgšanai 

Lēmums Nr.558. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.557. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.556. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas projekta „Valsts izglītības attīstības aģentūras informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajām programmām un iniciatīvām” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.555. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā Nr.455 „Par īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

Lēmums Nr.554. Par projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā”  ieņēmumu un izdevumu tāmi
Pielikums

Lēmums Nr.553. Par atbalstu projektam “Pulvera noliktavas ēkas restaurācija „Martinsona mājas” izveidei”
Pielikums

Lēmums Nr.552. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.551. Par grozījumiem Daugavpils  Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.550. Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" maksas pakalpojuma cenu

Lēmums Nr.549. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta (funkcija 08.230) izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.548. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta maksas pakalpojumu (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.547. Par nomas tiesību izsoli

Lēmums Nr.546. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  “Vecāku pieredzes un apmaiņas klubs “Laimīgi bērni un vecāki””

Lēmums Nr.545. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.544. Par  nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.543. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 008 0610 un 0500 008 0609, robežu pārkārtošanu

Lēmums Nr.542. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.541. Par dzīvojamās mājas /adrese/, nekustamā īpašuma, /kadastra numurs/, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.540. Par dzīvojamās mājas /adrese/, nekustamā īpašuma, /kadastra numurs/, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.539. Par dzīvojamās mājas /adrese/, nekustamā īpašuma, /kadastra numurs/, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.538. Par dzīvojamās mājas /adrese/, nekustamā īpašuma, /kadastra numurs/, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.537. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.536. Par zemes starpgabala, /kadastra apzīmējums/,/adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.535. Par zemes starpgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.534. Par dzīvojamās mājas /adrese/,dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.533. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.532. Par grozījumu  Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.404

Lēmums Nr.531. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.530. Par darba grupas izveidošanu

Lēmums Nr.529. Par atļaujas izsniegšanu
Pielikums

Lēmums Nr.528. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.527. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.526. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.525. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.524. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.523. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.522. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.521. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.520. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.519. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.518. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.517. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.516. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.515. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.514. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.513. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.512. Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu

Lēmums Nr.511. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Lēmums Nr.510. Par atbalstu spīdveja sacensību norisei 2014.gadā, Daugavpilī

Lēmums Nr.509. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.508. Par līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.507. Par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.506. Par Baltkrievu kultūras centra vadītāju

Lēmums Nr.505. Par atļauju savienot amatus Domes pastāvīgajās komisijas

Lēmums Nr.504. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Lēmums Nr.503. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas sastāvā un atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.502. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Lēmums Nr.501. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Lēmums Nr.500. Par grozījumiem Daugavpils 15.vidusskolas projekta „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.499. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.498. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.497. Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2013.gada pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.496. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.495. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.494. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.493. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latgales zoodārzs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.492. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latgales zoodārzs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.491. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.490. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.489. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.488. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.487. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.486. Par Glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.485. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenām

Lēmums Nr.484. Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības Grīvas mikrorajona apgaismojuma infrastruktūrā”
Pielikums

Lēmums Nr.483. Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības Judovkas mikrorajona apgaismojuma infrastruktūrā”
Pielikums