Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada oktobris

2013. gada oktobris

 

Lēmums Nr.482. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.293 „Par darba grupas izveidošanu”

Lēmums Nr.481. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.480. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.479. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.478. Par piekrišanu nekustamā īpašuma /adrese/, sadalīšanai

Lēmums Nr.477. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.476. Par zemes gabala /adrese/,/domājamo daļu/ pārdošanu

Lēmums Nr.475. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.474. Par zemes starpgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.473. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.472. Par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  2014.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu
Pielikums

Lēmums Nr.471. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas ”Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam gala redakcijas un vides pārskata nodošanu atzinumu saņemšanai
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.470. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.469. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.468. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr. 467. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.466. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.465. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.464. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības dalības akciju sabiedrībā „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” izvērtējumu
Pielikums

 Lēmums Nr.463. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.462. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Lēmums Nr.461. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.238
Pielikums

Lēmums Nr.460. Par kustamās mantas (automašīnu) atsavināšanu

Lēmums Nr.459. Par Poļu kultūras centra maksas pakalpojuma cenrādi

Lēmums Nr.458. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.457. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.456. Par grozījumiem projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.455. Par īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.454. Par atbalstu projektam „Regional education features and pecularities: multiculturalism, traditions, innovation” („Reģionālās izglītības īpašības un īpatnības: multikulturālisms, tradīcijas, inovācijas”) un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.453. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.452. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.451. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.450. Par atbalstu  Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektam ”Migrācija – ieguvumi un zaudējumi 21.gadsimtā” un Daugavpils Valsts ģimnāzijas pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.449. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.448. Par Latgales Centrālās bibliotēkas nomas maksas cenrādi

Lēmums Nr.447. Par Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.446. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas projekta „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.445. Par Daugavpils pašvaldības iestādes "Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs" sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.444. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.443. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”

Lēmums Nr.442. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenām

Lēmums Nr.441. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes 2013.gada pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.440. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums

Lēmums Nr.439. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 2909, Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Čigānu kopienas kultūras  attīstības biedrība ”ME ROMA””

Lēmums Nr.438. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0561, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.437. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 031 2410, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.436. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.435. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.434. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.433. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.432. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0741, piekritību

Lēmums Nr.431. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības dalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu

Lēmums Nr.430. Par ēku nojaukšanu Varšavas ielā 14 un Varšavas ielā 16, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.429. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.428. Par deputāta B.Ivanova pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Lēmums Nr.427. Par Baltkrievu kultūras centra vadītāja B.Ivanova atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.426. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas sastāvā

Lēmums Nr.425. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.424. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.423. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.422. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.421. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.420. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie notekumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.419. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.418. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.417. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.416. Par atļauju SIA “Olympic Casino Latvia” atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles telpās 1.stāvā Sakņu ielā 15, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.415. Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.414. Par I.P. iesnieguma noraidīšanu
Pielikums

Lēmums Nr.413. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Glabšanas dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.412. Par Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Lēmums Nr.411. Par Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Lēmums Nr.410. Par Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Lēmums Nr.409. Par Daugavpils 9.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.408. Par Daugavpils 3.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.407. Par atbalstu Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības  projektam „Kulturelle und lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen” un Daugavpils 3.vidusskolas pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums
Pielikums