Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada februāris

2013. gada februāris

Lēmums Nr.85. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 003 0430, Jelgavas ielā 1 k-1, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.84. Par ēku Ventspils ielā 71, Daugavpilī, 48/100 domājamo daļu un zemesgabala Ventspils ielā  71A, Daugavpilī, atsavināšanu

Lēmums Nr.83. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1215, Kauņas ielā 148, Daugavpilī, atsavināšanu

Lēmums Nr.82. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1937, Balvu ielā 1C k-2 - 213, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.81. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.80. Par Daugavpils pilsētas domes Iekšējā audita dienesta nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.79. Par saistošo noteikumu „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.78. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.decembra lēmumā Nr.802

Lēmums Nr.77. Par projekta „Daugavpils izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros iegādāto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.76. Par projekta “Daugavpils 12.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.75. Par projekta “Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.74. Par projekta „Motivācijas programma Daugavpils jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni” ietvarosiegādātās mantas nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.73. Par Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas izveidošanu
Nolikums
Štatu saraksts

Lēmums Nr.72. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”
Pielikums

Lēmums Nr.71. Par atbalstu projektam „Sporta un aktīvās atpūtas inventāra iegāde bērnu un jauniešu kluba vajadzībām”
Pielikums

Lēmums Nr.70. Par atbalstu projektam „Bērnu un jauniešu centra „Križi” aprīkošana jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanai”
Pielikums

Lēmums Nr.69. Par iecelšanu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktora amatā

Lēmums Nr.68. Par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu organizēšanai

Lēmums Nr.67. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 23.augusta lēmumā Nr.376

Lēmums Nr.66. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

Lēmums Nr.65. Par E. P. sūdzībām par būvniecību (adrese)

Lēmums Nr.64. Par detālplānojuma „Ielu izveide Ziemeļu industriālajā zonā, Daugavpilī” apstiprināšanu

Lēmums Nr.63. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 022 1810, „Ruģeļu ūdenskrātuve”, Daugavpilī, 1/2 domājamās daļas paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.62. Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1A, kadastra Nr.0500 902 9913, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.61. Par dzīvojamās mājas Liginišķu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu Nr.3 un Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.60. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 903 2028, Vienības ielā 4 - 25, Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.59. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 902 9949, Imantas ielā 35 - 4, Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.58. Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālo brīvprātīgo biedrībai „ODIN/VITA”

Lēmums Nr.57. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 10.februāra lēmumā Nr.39  

Lēmums Nr.56. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.109 

Lēmums Nr.55. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra Nr.0500 903 3207, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.54. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 030 0921, Dravnieku ielā 99A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.53. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1337, Balvu ielā 1C k-15 - 438, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.52. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1618, Balvu ielā 1C k-11 - 414 , Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.51. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0306, Sēlijas ielas 10 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.50. Par  nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 2513, Rīgas ielā 49A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.49. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 022 0016, piekritību

Lēmums Nr.48. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.47. Par Anastasijas Grīnfeldes ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.46. Par atļauju Valijai Salnai savienot amatus

Lēmums Nr.45. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāvā

Lēmums Nr.44. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.43. Par 2001.gada 25.oktobra noteikumu Nr.45 atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.42. Par Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes padotībā esošo vispārējās un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un pārējiem izdevumiem paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.41. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.40. Par grozījumu Domes 25.10.2012.  lēmumā Nr.458 „Par īpašuma nodošanu Daugavpils Mākslas vidusskolas „Saules skola” grāmatvedības uzskaitē”
Pielikums

Lēmums Nr.39. Par Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.38. Par Kultūras pārvaldes iegādāto vērtību nodošanu Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei „Daugavpils Rotko mākslas centrs”
Pielikums