Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2011. gads

2011.gads

Saistošie noteikumi Nr.38. Grozījumi Daugavpils pilsētas  domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.37. Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.36. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Celtniecības atkritumu kā sadzīves atkritumu veida savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.34. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.33. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.32. Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr.32 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.31. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.30. Grozījumi Daugavpils pilsētas  2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.29. Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 11.augusta saistošie noteikumi Nr.29 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.28. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.27. Detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.26. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
Paskaidrojumi

Saistošie noteikumi Nr.25. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 „Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi”
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam”   
Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.24

Saistošie noteikumi Nr.23. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.22 
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.21. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi” zaudējis spēku ar 23.02.2012. SN Nr.8
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.20. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.19. Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība  Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
Paskaidrojuma raksts.                 

Saistošie noteikumi Nr.18. Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.17. Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.16. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.15. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 “Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.13. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā" zaudējis spēku ar 14.11.2013. SN Nr.55
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.11. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.10. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”  zaudējis spēku ar 13.12.2012. SN Nr.27
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.9. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2003. gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība" zaudējis spēku ar 08.11.2012. SN Nr.22
Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.8. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002. gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi” zaudējis spēku ar 23.02.2012. SN Nr.8
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos  Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.3. Vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr. 2. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam
Pielikums 

Saistošie noteikumi Nr.1. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"