Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada novembris

2012. gada novembris

Lēmums Nr.527. Par atļauju Arvitai Jukšai savienot amatus

Lēmums Nr.526. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0636 Ceriņu ielas 62 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.525. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0209, Balvu ielā 3D, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.524. Par atcēlēja līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.523. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.673 “Par telpu ēkā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskajai organizācijai „Latvijas Sarkanais Krusts””

Lēmums Nr.522. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.652 “Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Varšavas ielā 18, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai”

Lēmums Nr.521. Par dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.520. Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.519. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.septembra lēmumā Nr.406 „Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu”

Lēmums Nr.518. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.517. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.516. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.515. Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma Lidotāju ielā 3, Daugavpilī, daļu

Lēmums Nr.514. Par zemesgabalu Višķu ielā 21K, Višķu ielā 21R un Višķu ielā 21, Daugavpilī, daļas pārņemšanu bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.513. Par projekta „Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – Vienības nama atjaunošana” ietvaros izveidoto vērtību nodošanu un apdrošināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.512. Par projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”, Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/016, ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

Lēmums Nr.511. Par projekta „Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā” ietvaros izveidoto un iegādāto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.510. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana”
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.509. Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.508. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.507. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.506. Par atbalstu projektam „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.505. Par atbalstu projektam „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.504. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.503. Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” maksas pakalpojuma cenu

Lēmums Nr.502. Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu

Lēmums Nr.501. Par atbalstu Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas vizītes projektam un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam

Lēmums Nr.500. Par atbalstu Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas vizītes projektam un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam

Lēmums Nr.499. Par Daugavpils pilsētas 28.pirmskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.498. Par Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.497.  Par Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.496. Par Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.495. Par apbalvojuma „Gada balva” piešķiršanu

Lēmums Nr.494. Par detālplānojuma „Ielu izveide Ziemeļu industriālajā zonā, Daugavpilī” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.493. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
Paskaidrojuma raksts

 Lēmums Nr.492. Par O.Andrijanova iesnieguma noraidīšanu
Pielikums

Lēmums Nr.491. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.490. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.489. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 78, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 pārdošanu

Lēmums Nr.488. Par dzīvojamās mājas 2.Pasažieru ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

Lēmums Nr.487. Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.72 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.486. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 43, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.485. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 atsavināšanu

Lēmums Nr.484. Par sakņu dārzu zemes nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.483.  Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

Lēmums Nr.482.Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāvā un atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.481.  Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem ar 2013.gada 1.janvāri

Lēmums Nr.480. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 29.03.2012.g. lēmumā Nr.128
Pielikums

Lēmums Nr.479. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Lēmums Nr.478. Par iecelšanu Daugavpils 10.vidusskolas direktora amatā

Lēmums Nr.477. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Lēmums Nr.476. Par Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.475. Par Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.474. Par Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.473. Par grozījumiem Daugavpils 10.vidusskolas pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.472. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta (sadarbības programma ar ASV Vēstniecību Latvijā) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.471. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums