Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada maijs

2012. gada maijs

 

Lēmums Nr.263. Par Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Vaļņu ielas krustojumam) Daugavpilī, rekonstrukcijas būvniecības ieceri
Ziņojums 

Lēmums Nr.262. Par Daugavas ielas (posmā no Rīgas šosejas līdz Parka ielai) un Parka ielas (posmā no Daugavas ielas līdz Rīgas šosejai) Daugavpilī, rekonstrukcijas būvniecības ieceri
Ziņojums

Lēmums Nr.261. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā Nr. 892 “Par adrešu piešķiršanu” un Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 12.oktobra lēmumā Nr.936 “Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu”

Lēmums Nr.260. Par konkursa izsludināšanu
Pielikums
Nolikums Nr.12

Lēmums Nr.259. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.07.2011. lēmumā Nr.364 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 2513, Rīgas ielā 49A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.258. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.10.2011. lēmumā Nr.490 „Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0026, Artilērijas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.257. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 1624, Bauskas ielā 114 k-2 – 50A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.256. Par  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0601 Kraujas ielā 2, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.255. Par nekustamā īpašuma Tauriņu ielā 10, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.254. Par zemes gabala DU skvērs, Daugavpilī piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.253. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala Darba ielā 7, Daugavpilī, 557/600 domājamām daļām

Lēmums Nr.252. Par zemes gabala Brūkleņu ielā 8, Daugavpilī, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, tā piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un iznomāšanu 

Lēmums Nr.251. Par „Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcijas” apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.250. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils Daugavpils” 2008.-2014.gadam investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.249. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.248. Par ilgtermiņa aktīvu izslēgšanu no uzskaites

Lēmums Nr.247. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.246. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.245. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.244. Par grozījumu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā

Lēmums Nr.243. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālā budžeta tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.242. Par grozījumiem Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikumā 

Lēmums Nr.241. Par Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.240. Par grozījumiem Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.239. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.195 „Par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums Nr.238. Par galvojumu akciju sabiedrībai „Tramvaju uzņēmums”

Lēmums Nr.237. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.236. Par līdzekļu piešķiršanu 
Pielikums

Lēmums Nr.235. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.234.Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā
Pielikums

Lēmums Nr.233.Par atbalstu projektam „Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2

Lēmums Nr.232. Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 111A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.18 pārdošanu

Lēmums Nr.231. Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.66 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.230. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.229.Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 159B, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.228.Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0134,Omskas ielas 7A rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.227.Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 019 0138, Nometņu ielas 71 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.226. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1703, Balvu ielā 1C k-20 - 698, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.225.Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2545, Balvu ielā 1C k-29 - 901, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.224. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0444, Stacijas ielā 107A-3, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.223.Par zemesgabala ar kadastra Nr. 0500 001 2308 Daugavpilī, Rīgas ielā 9, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.222. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.221. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0636, piekritību

Lēmums Nr.220. Par I.Markules ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.219.Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.218. Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu grozījumu un atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.217.Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde" nolikumā

Lēmums Nr.216. Par grozījumiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikumā
Nolikums

Lēmums Nr.215. Par grozījumiem Daugavpils 12.vidusskolas nolikumā
Nolikums

Lēmums Nr.214. Par grozījumiem Daugavpils 16.vidusskolas nolikumā
Nolikums

Lēmums Nr.213. Par grozījumiem J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikumā
Nolikums

Lēmums Nr.212. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Saistošie noteikumi Nr.11.
Paskaidrojuma raksts