Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada janvāris

2012. gada janvāris

Lēmums Nr.50. Par J.Dubodelovas sūdzības noraidīšanu
Pielikums

Lēmums Nr.49.  Par būvniecības termiņa pagarināšanu

Lēmums Nr.48. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.251 “Par adrešu piešķiršanu”

Lēmums Nr.47. Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu un lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.46. Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu un lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.45. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.44. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.43. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 6910, piekritību

Lēmums Nr.42. Par  dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.41. Par  dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma (dzēsta adrese) pārdošanu

Lēmums Nr.40. Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 111A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.18 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.39. Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 24, Daugavpilī, nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 903 1392,  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.38. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2011. lēmumā Nr.401 “Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 902 9913, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.37. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1212, Naujenes ielas 21D rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.36. Par  zemes starpgabala, Salviju ielas 73 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.35.  Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 4524, Tukuma ielas 87 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.34. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 4604, Tukuma ielas 77 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.33.  Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu
Saistošie noteikumi
Pielikumi

Lēmums Nr.32.  Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.5
Paskaidrojums raksts

Lēmums Nr.31. Par Nodomu protokolu ar Vācijas Federatīvās Republikas Magdeburgas pilsētu
Nodomu protokols

Lēmums Nr.30.  Par memoranda noslēgšanu ar biedrību “Vienādas iespējas visiem”
Pielikums

Lēmums Nr.29.Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzi
Sadarbības līgums

Lēmums Nr.28. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 23.septembra lēmumā Nr.424 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.27.Par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.26.  Par Daugavpils Centra vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.25. Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu un lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.24. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.23. Par zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 004 6219, 0500 004 0011, 0500 004 6223,  piekritību un nekustamā īpašuma Liepājas ielā 37, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.22. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.21. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 2126, Omskas ielas 7A rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.20. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2011. lēmumā Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, atsavināšanu”

Lēmums Nr.19. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2011. lēmumā Nr.403 „Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 24, Daugavpilī, atsavināšanu”

Lēmums Nr.18. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums  0500 027 0620, 18.novembra ielā 353, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.17. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 2709, Jasmīnu ielā 70, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.16. Par garāžas (telpu grupa 008) Kandavas ielā 4E, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Komunālās saimniecības pārvaldei

Lēmums Nr.15. Par garāžas (telpu grupa 005) un zemes gabala 187/938  domājamo daļu Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālajai bibliotēkai

Lēmums Nr.14. Par garāžas (telpu grupa 001) un zemes gabala 200/938  domājamo daļu Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.13. Par atteikšanos no nekustamā īpašuma Arodu ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 0605, paturēšanas

Lēmums Nr.12. Par atteikšanos no nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 208A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 006 0427, paturēšanas

Lēmums Nr.11. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.157

Lēmums Nr.10. Par starptautiskās reģionālās lidostas “Daugavpils” izveides koncepcijas jauno redakciju
Pielikums

Lēmums Nr.9. Par atbalstu projektam “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”
Pielikums

Lēmums Nr.8. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā”
Saistošie noteikumi Nr.4
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.7. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.107

Lēmums Nr.6. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.3
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.5. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.2
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.4. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.733

Lēmums Nr.3. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību”
Saistošie noteikumi Nr.1
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.decembra lēmumā Nr.805