Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Saistošie noteikumi | 2010. gads

2010. gads

Saistošie noteikumi Nr. 51. Zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 037 2211 Daugavpilī, Ventas ielā 7A detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 50. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr. 47. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 037 1828, Daugavpilī, Ventas un Robežu ielas rajonā  detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Saistošie noteikumi Nr.46. Par Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējošiem
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.45. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.27 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku"
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.40. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs konsolidēts 

Saistošie noteikumi Nr.39. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Saistošie noteikumi Nr.38.    Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2010.gadam
Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.34. Pabalsts 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai

Saistošie noteikumi Nr.33. Par Daugavpils pilsētas domes 13.11.1997. saistošo noteikumu Nr. 21 un Daugavpils pilsētas domes 15.05.1997. saistošo noteikumu Nr. 126 atzīšanu par spēku zaudējušiem

Saistošie noteikumi Nr. 26. Par augstas detalizācijas topogrāfiskas informācijas datubāzes elektronisko uzkrāšanu, uzturēšanu un izplatīšanas kārtību Daugavpils pilsētā
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

Saistošie noteikumi Nr. 25. Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji zaudējis spēku ar 26.07.2012. SN Nr.15

Saistošie noteikumi Nr. 24. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzētu dzērienu  vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Saistošie noteikumi Nr. 23. Par kārtību, kādā saskaņojama akoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs

Saistošie noteikumi Nr. 17.  Daugavpils pilsētas pašvaldībAS SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 Saistošie noteikumi Nr. 13. Par Daugavpils pilsētas domes 2001.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.6 "Par individuālo siltumpunktu ierīkošanā ieguldīto līdzekļu samaksas kārtību"atzīšanu par spēku zaudējušiem 

 Saistošie noteikumi Nr. 12. Par Daugavpils pilsētas domes 2001.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.5 "Individuālo siltumpunktu ierīkošanas un modernizācijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

 Saistošie noteikumi Nr. 9. Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra
saistošo noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs" darbības apturēšanu

 Saistošie noteikumi Nr. 8. ATBALSTS TUBERKULOZES SLIMNIEKIEM

 Saistošie noteikumi Nr. 7. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2010. gadam

 Saistošie noteikumi Nr. 5. PABALSTA APMĒRS AUDŽUĢIMENĒM

 Saistošie noteikumi Nr. 4. ATBALSTS MAZAIZSARGĀTAJĀM PERSONĀM

Saistošie noteikumi Nr. 3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE PABALSTI