Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada oktobris

2011. gada oktobris

Lēmums Nr. 497. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr. 496. Par agrāk pieņemtā lēmuma grozīšanu

Lēmums Nr.495. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 13.oktobra lēmumā Nr.456

Lēmums Nr. 494. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 14.07.2011. lēmumā Nr.339 „Par nekustamo īpašumu Parka ielā 2 un Parka ielā 2A, Daugavpilī, atsavināšanu”

Lēmums Nr.493. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.492. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.491. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.490. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0026, Artilērijas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.489. Par neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr.0500 017 2129, Liginišķu ielā 12B, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.488. Par  zemes starpgabala, Begoniju ielas 139 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 487. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 2530, Īrisu ielā 93A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.486. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 001 0134, Stadiona ielā 22, 24, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 485. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 028 1460, Butļerova ielā 1 k-4 - 61, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 484. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz sakņu dārziem

Lēmums Nr. 483. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

Lēmums Nr. 482. Par atcēlējlīguma noslēgšanu

Lēmums Nr. 481. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.31
Pielikums 1

Lēmums Nr. 480. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr. 633 „Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”
Pielikums

Lēmums Nr. 479. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 478. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 477. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011. gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 476. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 475. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas nolikumā

Lēmums Nr. 474. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.473. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.416 „Par Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas ievēlēšanu”

Lēmums Nr.472. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.418 „Par Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ievēlēšanu”

Lēmums Nr. 471. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.470. Par eksperimentālā pārvadājuma atklāšanu
Pielikums

Lēmums Nr.469. Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr. 468. Par nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotai ielai

Lēmums Nr. 467. Par akceptu paredzētās būves Romas katoļu baznīcas būvniecība Poligona ielā 35A, Križu mikrorajonā, Daugavpilī būvniecības iecerei

Lēmums  Nr.466. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.336

Lēmums  Nr.465. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums  Nr.464. Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums  Nr.463. Par zemes gabala Artilērijas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums  Nr.462. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 1729 Enerģētiķu šķērsielā 7, Daugavpilī, platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums  Nr.461. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 006 0008 18.novembra ielā 214, Daugavpilī, platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.460. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.459. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 14, Daugavpilī,  neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.458. Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 24, Daugavpilī, nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 903 1392, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.457. Par  dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.456. Par  dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr. 455. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 010 2321, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 454. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 004 1227, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 453. Par apbūvēta zemesgabala (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 452. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 002 0002, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 451. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 002 0231, Nometņu ielas 5 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.450. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”

Lēmums Nr.447. Par grozījumiem 2010.gada 9.septembra Domes lēmumā Nr.549 „Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm”

Lēmums Nr.446. Par (dzēsts vārds un uzvārds) ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr. 445. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 444. Par ilgtermiņa aktīvu izslēgšanu no uzskaites

Lēmums Nr. 443. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā