Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada jūlijs

2011. gada jūlijs

Lēmums Nr.366. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Zemes komisijas un Pilsētbūvniecības komisijas sastāvā

Lēmums Nr.365. Par nomas līgumu izbeigšanu ar AS “Latvijas Krājbanka”

Lēmums Nr. 364. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 001 2513, Rīgas ielā 49A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 363. Par neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 0500 017 2129, Liginišķu ielā 12B, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.362. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 002 0002, 18.novembra ielas 14 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.361. Par zemesgabala Vaļņu ielā 24A, Daugavpilī, privatizācijas pabeigšanu

Lēmums Nr.360. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.359. Par  zemes gabalu atsavināšanu

Lēmums Nr.358. Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamo māju Lielā ielā 1A, Daugavpilī

Lēmums Nr.357. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.356. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.355. Par Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmuma Nr.693 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.354. Par atvaļinājuma piešķiršanu  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājai

Lēmums Nr.353. Par Sociālo lietu pārvaldes vadītāju

Lēmums Nr.352. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi Nr.28

Lēmums Nr.351. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta programmām
Pielikums

Lēmums Nr.350. Par atteikšanos no nekustamā īpašuma Oškalna ielā 16B, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 513 1202, paturēšanas

Lēmums Nr.349. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pielikums

Lēmums  Nr.348. Par atļauju Līvijai Jankovskai savienot amatus

Lēmums  Nr.347. Par atļauju savienot amatus Vjačeslavam Širjakovam

Lēmums  Nr.346.  Par pārstāvību biedrībā

Lēmums  Nr.345. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu

Lēmums  Nr.344. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0026 piederību  Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums  Nr.343. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 028 1001 piederību  Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums  Nr.342. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmuma Nr.757

Lēmums  Nr.341. Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 001 0105, Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums.

Lēmums  Nr.340. Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 002 0231, Nometņu ielas 5 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums.

Lēmums  Nr. 339. Par nekustamo īpašumu Parka ielā 2 un Parka ielā 2A, Daugavpilī, atsavināšanu
Pielikums.

Lēmums  Nr. 338.  Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums  Nr.337. Par detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Lēmums  Nr.336. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.novembra lēmumā Nr.1042 “Par zemesgabala Raipoles ielā 5A, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 008 0537 atsavināšanu”

Lēmums  Nr.335. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”

Lēmums  Nr.334. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta programmām

Lēmums  Nr.332. Par vienošanos projektā paredzēto aktivitāšu nodrošināšanai

Lēmums  Nr.331. Par dalību projektā “Funkcionālā zonēšana un ekohidroloģija biodaudzveidības saglabāšanā Daugavpils pilsētas ezerā” (Functional Zoning and Ecohydrology in preservation of biodiversity in Daugavpils City Lake)
Apraksts

Lēmums  Nr.330.Par pašvaldības budžeta iestādes “Jaunatnes nodaļa” likvidācijas pabeigšanu
Pielikums №1

Pielikums №2

Lēmums  Nr.329. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 “Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi”

Lēmums  Nr.328. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam.
Tāme.

Lēmums  Nr.327. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam

Lēmums  Nr.326. Par sadarbības līguma slēgšanu ar LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru

Pielikums