Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada janvāris

2011. gada janvāris

Lēmums Nr.34. Par Ētikas komisijas izveidošanu

Lēmums Nr.33. Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 4, Daugavpilī, neprivatizētās neapdzīvojamās telpas ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.32. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 36, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu - neapdzīvojamo telpu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.31. Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 20, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.30. Par  zemes gabalu atsavināšanu

Lēmums Nr. 29. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 004 3213, Dobeles ielas 54 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 28. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 038 0230, Purvu ielas 33 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 27. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 026 0001, 18.novembra ielas 356 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 26. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 004 3321, Smilšu ielas 32 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.25. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" grāmatvedības uzskaites funkcijas izpildes centralizāciju

Lēmums Nr.24. Par grozījumiem 2010.gada 9.septembra domes lēmumā Nr.549 "Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm"

Lēmums Nr.23. Par skeitparka laukuma Daugavpilī, Stacijas ielā 45A, nodošanu Sporta centrs Daugavpils ledus bilancē

Lēmums Nr.22. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D"

Lēmums Nr.21. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.3. Vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr. 20. Par aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu nodošanu  bezatlīdzības lietošanā Daugavpils 10.vidusskolai, 12.vidusskolai,  13.vidusskolai, 15.vidusskolai, 16.vidusskolai, 17.vidusskolai un Daugavpils Valsts ģimnāzijai
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
Pielikums 6
Pielikums 7

Lēmums Nr. 19. Par atbalstu biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra" dalībai projektā "Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā"

Lēmums Nr. 18. Par atbalstu biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra" dalībai projektā "Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos"

Lēmums Nr.17. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.16. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.558 „Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes nomas maksas pakalpojumu cenrādi"

Lēmums Nr.15. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.557 „Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi"

Lēmums Nr. 14. Par nomas līguma izbeigšanu ar AS "UPB"

Lēmums Nr. 13. Par nomas līguma izbeigšanu

Lēmums Nr. 12. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

Lēmums Nr.11. Par Glābšanas dienesta nomas maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr. 10. Par  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu

Lēmums Nr. 9. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 008 2749, Kalnu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 8. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Kauņas ielā 74B, domājamo daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 7. Par nekustamā īpašuma - 18.novembra ielas daļas, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības

Lēmums Nr.6. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.1
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.5. Par atļauju Vladimiram Nadeždinam savienot amatus

Lēmums Nr.4. Par Daugavpils 4.speciālās pamatskolas likvidācijas uzsākšanu, pievienojot to Daugavpils 11.pamatskolai

Lēmums Nr.3. Par Daugavpils 3.vidusskolas direktora iecelšanu amatā

Lēmums Nr.2. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu
Pielikums Nr.1
Pielikumi Nr. 2, 3

Lēmums Nr. 1. Par noteikumu apstiprināšanu