Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2010. 2.daļa

2010. 2. daļa

Lēmums Nr. 830. Par detālplānojuma  zemesgabalam ar kadastra Nr.0500 037 2211Ventas ielā 7A, Daugavpilī  apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Lēmums Nr. 829. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 8.aprīļa lēmumā Nr. 244 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam ar kadastra Nr.0500 037 2211, Ventas ielā 7A, Daugavpilī"

Lēmums Nr.828. Par zemesgabala ar kadastra Nr. 0500 021 0623 Daugavpilī, Strautu ielā 9, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.827. Par apbūvēta zemesgabala Cialkovska ielā 10A, Daugavpilī, 99/300 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr. 826. Par apbūvēta zemesgabala 1.narcišu ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.825. Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.824. Par dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma - neapdzīvojamās telpas ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.823. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 14.10.2010. lēmumā Nr.656 "Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 58, Daugavpilī, neapdzīvojamās telpas Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu"

Lēmums  Nr.822. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 004 3317 un 0500 004 3323 Dobeles ielā 46, Daugavpilī platību un robežu plānu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums  Nr.821. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0115, piekritību

Lēmums  Nr.820. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 014 0003, piekritību

Lēmums  Nr.819. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.818. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā Nr.918

Lēmums Nr. 817. Par  zemes starpgabalu atsavināšanu

Lēmums Nr.816. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.815. Par atļauju Marinai Dimitrijevai savienot amatus

Lēmums Nr. 814. Par atļauju Līvijai Jankovskai savienot amatus

Lēmums Nr. 813. Par pašvaldības prasījuma tiesību pret maksātnespējīgo SIA "Via Mobile", nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr. 812. Par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas tiesībām

Lēmums Nr. 811. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.809. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 25.marta lēmumā Nr.182 "Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu"

Lēmums Nr. 808. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2010.gadam"

Lēmums Nr. 807. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr. 806. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu akciju sabiedrībai "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca"

Lēmums Nr.805. Par atbalstu projektam „Daugavpils un Vitebska: kultūras  sadarbības veicināšana"

Lēmums Nr.804. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Raiņa ielā 69 (kadastra apzīmējums 0500 001 8206 001), ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Daugavpils pilsētas Šaha-Dambretes klubs"

Lēmums Nr.803. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr. 802. Par Pilsētas plānošanas politikas departamenta nosaukuma maiņu un departamenta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.  Attīstības departamenta nolikums.

Lēmums Nr. 801. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr. 800. Par Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.799. Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā

Lēmums Nr.798. Par Bērnunama-patversmes "Priedīte" vadītājas O.Paļčunes atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.797. Par Daugavpils Rotko mākslas centra darbības stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu

Lēmums Nr.796. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr.795. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu  iegūšanai un uzturēšanai" ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr. 794. Par detālplānojuma nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.0500 037 1828, Daugavpilī, Ventas un Robežu ielas rajonā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Lēmums Nr. 793. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala ar kadastra Nr.0500 033 0301, Daugavpils pilsētas meža daļa Stropu rajonā zemes ierīcības projekta izstrādi

Lēmums Nr. 792. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 007 1902 Spaļu ielā 1, Daugavpilī, atsavināšanas apturēšanu

Lēmums Nr.791. Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.790. Par dzīvojamās mājas Imantas ielā 35, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma - neapdzīvojamās telpas ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.789. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, mākslinieku darbnīcas ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr. 788. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 022 0234, Vecpils ielā 47A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 787. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 037 1673, Omskas ielas 9 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 786. Par zemes starpgabala Bērzu ielas 1 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 785. Par  nekustamā īpašuma Pārdaugavas ielā 16, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 784. Par zemesgabala Nometņu ielā 106B, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 783. Par zemesgabala Nometņu ielā 106A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 782. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 022 3802, Jāņogu ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 781. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 037 1838, Lakstīgalu ielas 8 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.780. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Varšavas ielā 14, Puškina ielā 1/3 un kustamās mantas nodošanu beatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

Lēmums Nr.779. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 018 1717, piekritību

Lēmums Nr.778. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7607 Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.777. Par  zemes gabalu atsavināšanu

Lēmums Nr.776. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr. 775. Par kustamās mantas nodošanu Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.774. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta programmām

Lēmums Nr.773. Par atļauju Sergejam Fridmanam savienot amatus

Lēmums Nr.772. Par  atļauju Žannai Kulakovai savienot amatus

Lēmums Nr.771. Par atļauju Vitālijam Azarevičam savienot amatus

Lēmums Nr.770. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr. 769. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.768. Par atļauju savienot amatus Tatjanai Voronovai

Lēmums Nr.767. Par atļauju savienot amatus Oļegam Terentjevam

Lēmums Nr. 766. Par grozījumu 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.737 "Par Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu"

Lēmums Nr. 765. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.764. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Lēmums Nr. 763. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr. 762. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālā  budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010. gadam

Lēmums Nr. 761. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr. 760. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr. 759. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr. 758. Par  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2010. gadam

Lēmums Nr. 757. Par nekustamā īpašuma Krimuldas ielā 41, Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei

Lēmums Nr. 756. Par Daugavpils 13.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Pieikums

Lēmums Nr.755. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes pamatbudžeta (ieņēmumi no maksas pakalpojumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr.754. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr.753. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.752. Par grozījumiem Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr.751. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs" pamatbudžeta (funkcija 08.230) un maksas pakalpojumu (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr.750. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris"

Lēmums Nr.749. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs" tāmes apstiprināšanu 2010.gadam projektam „R.Šūmanis „Stille Liebe""

Lēmums Nr.748. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs" tāmes apstiprināšanu 2010.gadam projektam „Konkurss bērniem „Mana tautasdziesma""

Lēmums Nr.747. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils bērnu un jauniešu centram "Jaunība"

Lēmums Nr.746. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes „Kultūras pils" pamatbudžeta (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr. 745. Par izpilddirektora iecelšanu

Lēmums Nr. 744. Par Daugavpils pilsētas domes bērnunama-patversmes „Priedīte" likvidāciju, pievienojot to Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Lēmums Nr.742. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz sakņu dārziem

Lēmums Nr.743. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

Lēmums Nr. 741. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 015 0001, Sēlijas ielas 54 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
I Z S O L E S    N O T E I K U M I

Lēmums Nr.740. Par piekrišanu zemesgabala Daugavpilī, Andreja Pumpura ielā 100A, sadalīšanai un ķīlas tiesības grozīšanai

Lēmums Nr.738. Par  zemes gabalu atsavināšanu

Lēmums Nr. 739. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 039 0602, Daugavas ielas 83V rajonā, Daugavpilī, atsavināšanas atcelšanu

Lēmums Nr.737. Par  Daugavpils pilsētas pašvaldības zemes gabalu ieguldīšanu SIA "Daugavpils ūdens" pamatkapitālā

Lēmums Nr.736. Par zemes gabala Inženieru ielā 2A, Daugavpilī piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.735. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr. 734. Par projekta tāmes grozījumiem

Lēmums Nr. 733. Par projektu "Kāpšanas sports kā līdzeklis aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanai Latvijas - Krievijas pierobežas reģionos"
Pielikums

Lēmums Nr. 732. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr. 731. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr. 730. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.633 „Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē"

Lēmums  Nr.729. Par  Latgales zoodārza ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu  2010.gadam

Lēmums  Nr.728. Par  Latgales zoodārza ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu  2010.gadam

Lēmums Nr. 727. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.726. Par izsoles rīkošanu
Noteikumi Nr.9
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2

Lēmums Nr.725. Par atļauju Vitālijam Azarevičam savienot amatus

Lēmums Nr.724. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmums Nr.723. Par Daugavpils 3. vidusskolas direktora atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr. 722. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr. 721. Par  apbalvojuma Gada balva piešķiršanu

Lēmums Nr. 720. Par apbalvojuma "Mūža ieguldījums" piešķiršanu

Lēmums Nr. 719. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr. 718. Par agrāk pieņemtā lēmuma grozīšanu

Lēmums Nr. 717. Par zemes gabala iznomāšanu baznīcas būvniecībai Daugavpilī, Ruģeļu mikrorajonā

Lēmums Nr.716. Par zemes starpgabala Dabas ielas 13 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.715. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 004 3213, Dobeles ielas 54 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
I Z S O L E S    N O T E I K U M I

Lēmums Nr.714. Par dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma Nr.4 ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.713. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 015 2205, piekritību

Lēmums Nr.712. Par atteikumu no nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 137-12, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 9164, paturēšanas

Lēmums Nr.711. Par atteikumu no nekustamā īpašuma Kārklu ielā 4C, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 009 2016, paturēšanas

Lēmums Nr.710. Par atteikumu no nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 193J, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 7720, paturēšanas

Lēmums Nr. 708. Par līdzekļu piešķiršanu un tāmes grozījumiem

Lēmums Nr.709. Par zemes nomas maksas pakalpojumu parādu dzēšanu

Lēmums Nr.707. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi Nr.8

Lēmums Nr.706. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.705. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.704. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.703. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.702. Par komisijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu
Nolikums Nr. 15

Lēmums Nr.701. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr. 700. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam