Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2010. 1. daļa

2010. 1. daļa

Lēmums Nr. 699. Par grozījumu 2010.gada 9. septembra lēmumā Nr. 564

Lēmums Nr. 698. Par grozījumu 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.509

Lēmums Nr. 697. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr. 696. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr. 695. Par nomas maksas pakalpojumu  cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē

Lēmums Nr. 694. Par Daugavpils 17.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums Nr.14.

Lēmums Nr. 693. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļas speciālajā budžetā 

Lēmums Nr.691. Par Kultūras pārvaldes projekta "Rotko - Daugavpils zīmols" ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu

Lēmums Nr. 690. Par atbalstu atklātam projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā" 

Lēmums Nr. 692. Par atbalstu atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā"

Lēmums Nr.689. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Privatizācijas komisijā

Lēmums Nr. 688. Par pārstāvību biedrībās

Lēmums Nr. 687. Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē 

Lēmums Nr. 686. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.418 "Par Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ievēlēšanu" 

Lēmums Nr. 685. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.416 "Par Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas ievēlēšanu"

Lēmums Nr.684. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr. 683. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7  "Par  Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2010.gadam"

Lēmums Nr. 682. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.681. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Revīzijas  komisijas sastāvā

Lēmums Nr.680. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Privatizācijas komisijā

Lēmums Nr.679. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr. 678. Par  grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 22.oktobra lēmumā Nr.700

Lēmums Nr.677. Par valsts dzīvojamās mājas Vizbuļu ielā 4, Daugavpilī, neprivatizētās daļas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.676. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 4409, piekritību

ēmums Nr.675. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 2810 Šaurā ielā 20, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.674. Par  zemes starpgabalu atsavināšanu

Lēmums Nr.673. Par telpu ēkā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskajai organizācijai "Latvijas Sarkanais Krusts"

Lēmums Nr.672. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.671. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.558 „Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes nomas maksas pakalpojumu cenrādi"

Lēmums Nr. 670. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta un maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2010.gadam

Lēmums Nr.669. Par Latgales zoodārza ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu 2010.gadam

Lēmums Nr.668. Par Latgales zoodārza ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu 2010.gadam

Lēmums Nr. 667. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 10.06.2010. lēmumā Nr. 352 "Par atbalstu LIFE+ programmas projektam "Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā"". Pielikums.

Lēmums Nr.666. Par telpu nomas maksas parāda izslēgšanu no Latgales Centrālās bibliotēkas bilances

Lēmums Nr.665. Par telpu nomas maksas parāda izslēgšanu no Latgales Centrālās bibliotēkas bilances

Lēmums Nr. 664. Par Latgales Centrālās bibliotēkas projekta „Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale"" ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2010.gadam

Lēmums Nr.663. Par Bērnunama-patversmes "Priedīte" vadītāju

Lēmums Nr.662. Par Bērnunama-patversmes "Priedīte" vadītāja V.Ivanova atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr. 661. Par agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu

Lēmums Nr. 660. Par detālplānojuma zemesgabalam Ventas iela 7A, Daugavpilī nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr. 659. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Vasarnīcu ielas rajonā. Pielikums

Lēmums Nr. 658. Par nekustamā īpašuma Kauņas ielā 74B, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 657. Par nekustamā īpašuma Kauņas ielā 74B, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.656. Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 58, Daugavpilī, neapdzīvojamās telpas Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu. Pielikums

Lēmums Nr. 655. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 022 3802, Jāņogu ielas 32 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsoles noteikumi

Lēmums Nr. 654. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 039 0602, Daugavas ielas 83V rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsoles noteikumi

Lēmums Nr. 653. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 008 2749, Kalnu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsoles noteikumi

Lēmums Nr.652. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Varšavas ielā 18, nodošanu

Lēmums Nr.  651. Par apbūvēta zemesgabala Salviju ielā 35, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 650. Par apbūvēta zemesgabala Kastaņu ielā 18, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.649. Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, neapdzīvojamās telpas Nr.221 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.648. Par  zemes starpgabalu atsavināšanu

Lēmums Nr.647. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1010 Stāvā ielā 41, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.646. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.645. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 002 0006, piekritību

Lēmums Nr.644. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 022 0338, piekritību

Lēmums Nr.643. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 022 0343, piekritību

Lēmums Nr.642. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.641. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā

Lēmums Nr.640. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Lēmums Nr.638. Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmuma Nr.124 "Par dzīvojamās mājas Dobeles ielā 8, Daugavpilī pārvaldīšanas tiesību nodošanu" atcelšanu

Lēmums Nr.637. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijā

Lēmums Nr. 636. Par maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas domē

Lēmums Nr.635. Par Daugavpils pilsētas domes Grāmatvedības nolikuma apstiprināšanu. Nolikums

Lēmums Nr. 634. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Revīzijas komisijas nolikumā

Lēmums Nr. 633. Par nomas maksas pakalpojumu  cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē

Lēmums Nr. 632. Par grozījumiem 2010.gada 9. septembra lēmumā Nr. 564

Lēmums Nr. 631. Par grozījumiem 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr. 509

Lēmums Nr.630. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr. 629. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu. Pielikums

Lēmums Nr. 628. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pārējiem izdevumiem paredzētās mērķdotācijas sadales kārtību. Pielikums

Lēmums Nr.627. Par Latgales Centrālās bibliotēkas projekta „Valsts izglītības attīstības aģentūras informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajām programmām un iniciatīvām" ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2010.gadam

Lēmums Nr.626. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2010.gadam

Lēmums Nr.625. Par grozījumiem Domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.549 "Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm"

Lēmums Nr. 624. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru 

Lēmums Nr. 591. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pašvaldības iestādei "Latviešu kultūras centrs"

Lēmums Nr. 586. Par SIA "Ditton Nams" darba laika un iekšējās kārtības noteikumu saskaņošanu

Daugavpils pilsētas domes amatpersonu un darbinieku ĒTIKAS KODEKSS

Lēmums Nr.572.  Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas un Dzīvokļu komisijas sastāvā

Par J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nosaukuma piešķiršanu Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Lēmums Nr. 543. Par detālplānojuma Ventas un Robežu ielas rajonā nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.552. Par maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

Lēmums Nr.553. Par Latgales Centrālās bibliotēkas nomas maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.554. Par Sporta centra Daugavpils ledus nomas maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.555. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 26. augusta lēmumā Nr. 513 „Par maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas domes iestādei „Kultūras pils"
Pielikums

Lēmums Nr.556. Par Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.557. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.558. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes nomas maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.559. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē 

Lēmums Nr.564. Par nomas maksas pakalpojumu  cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē

Lēmums Nr.520. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr. 519. Par īres maksu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kas nodotas pārvaldīšanā

Lēmums Nr.513. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas domes iestādei „Kultūras pils"
Pielikums

Lēmums Nr.514. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils mākslas vidusskolā "Saules skola"

Lēmums Nr. 510. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr. 509. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē

Lēmums Nr.505. Noteikumi

Lēmums Nr. 501.   Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 22.jūlija lēmumā Nr.463 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Krimuldas ielā 43"

Lēmums Nr. 467. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumā Nr.716 "Par Latgales Centrālās bibliotēkas nolikuma, Latgales Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu un Latgales Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā"

Lēmums Nr.486. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.485. Par lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr. 483. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta nolikumā

Lēmums Nr. 481. Par pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību

Lēmums Nr. 482. Par grozījumiem Pilsētas plānošanas politikas departamenta nolikumā

Lēmums Nr. 470. Par nodomu protokolu dāvinājuma saņemšanai

Lēmums Nr. 466.   Par Sporta centra Daugavpils ledus reorganizāciju un sporta struktūrvienību optimizāciju

Lēmums Nr. 465. Par apbalvojuma "Mūža ieguldījums" piešķiršanu

Lēmums Nr. 463. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Krimuldas ielā 43.   Pielikumā: darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai (2.pielikums); detālplānojuma robežu shēma (1.pielikums).

Lēmums Nr.452 .  Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

Lēmums Nr.451Par noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Lēmums Nr.429. Par atļauju Žannai Kulakovai savienot amatus.

Lēmums Nr.428. Par lēmuma atzīšānu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.403. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu
VIEGLO TAKSOMETRU  STĀVVIETAS PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS  AKTS
Daugavpils pilsētas domes noteikumi Nr.5
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
 

Lēmums Nr. 401. Par  sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

Lēmums Nr. 400. Par  sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latgales Laiks"

Lēmums Nr. 399. Par  sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs"

Lēmums Nr. 398. Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

Lēmums Nr. 397. Par akciju sabiedrību "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"

Lēmums Nr. 396. Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Lēmums Nr. 395. Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils bērnu veselības centrs"

Lēmums Nr. 394. Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

Lēmums Nr. 393. Par  pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Parkings D"

Lēmums Nr. 392. Par  pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana - D"

Lēmums Nr. 391. Par  pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sadzīves pakalpojumu kombināts"

Lēmums Nr. 390. Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks"

Lēmums Nr. 389. Par akciju sabiedrību "Tramvaju uzņēmums"

Lēmums Nr. 388. Par  pašvaldības akciju sabiedrību "Daugavpils siltumtīkli"

Lēmums Nr. 387. Par  sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Lēmums Nr. 383. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

Lēmums Nr. 382. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

Lēmums Nr. 381. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

Lēmums Nr.377. Par  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces ievēlēšanu   

Lēmums Nr. 376. Par Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2010.gada 22.jūnijā

Lēmums Nr. 349. Par apbalvojuma Goda daugavpilietis piešķiršanu

Lēmums Nr. 348. Par paredzētās būves "Romas katoļu baznīcas būvniecība Višķu un Jātnieku ielas rajonā, Daugavpilī" būvniecības ieceri

Lēmums Nr. 342. Par zemesgabala, kadastra Nr.05000052336, Plūmju ielā 28, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr. 321. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.417 "Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas ievēlēšanu"

Lēmums Nr. 320. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 6.jūlija lēmumā Nr.416 "Par Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas ievēlēšanu"

Lēmums Nr. 319. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 30. septembra lēmumā Nr. 638

Lēmums Nr. 279. Par Nolikuma "Par Daugavpils pilsētas domes
apbalvojumiem" apstiprināšanu

Nolikums Nr. 5. Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem (grozīts)
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8
Pielikums Nr.9
Pielikums Nr.10

Lēmums Nr. 245. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba
uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Ventas un Robežu ielas rajonā

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

Lēmums Nr. 244. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba
uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Ventas iela 7A, Daugavpilī

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

Lēmums Nr. 210. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

Lēmums Nr. 209. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba
uzdevuma apstiprināšanu  zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā.

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

Lēmums Nr. 182. Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu

Lēmums Nr. 181. Par izsoles noteikumu un izsoles komisiju
apstiprināšanu.

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Noteikumi Nr.4
 
Lēmums Nr. 157. Par noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr. 155. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes
2008. gada 10. aprīļa lēmumā Nr. 355 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,
darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Spaļu ielas rajonā"
 

Lēmums Nr.129. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

Lēmums Nr. 89. Par nomas tiesību izsoli.
Pielikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5

Lēmums Nr.79. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.
VIEGLO TAKSOMETRU STĀVVIETAS PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS.
Pielikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5

Lēmums Nr.52. Par Daugavpils pilsētas domes Revīzijas komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.43 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 27.septembra lēmumā Nr.783

Lēmums Nr.40 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu"
Saistošie noteikumi Nr.4 "ATBALSTS  MAzAIZSARGĀTAJĀM  PERSONĀM"

Lēmums Nr.39. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Lēmums Nr.23. Par Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu

Lēmums Nr.4. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas pagarināšanu