Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2018. gads septembris

2018. gads septembris

Lēmums Nr.526. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.525. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.524. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000182712, Kriņicas ielas 3 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.523. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080067, Ganību ielas 6 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.522. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000180020, Kriņicas ielas 5 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.521. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 pārdošanu

Lēmums Nr.520. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.519. Par zemes gabala Liepājas ielā 22, Daugavpilī, domājamo daļu lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.518. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000150052, Zvaigžņu ielas 29A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.517. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000041231 Kauņas iela 158A, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.516. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000041224 Ventspils iela 137, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.515. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321106 Azovas iela 5, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.514. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.198

Lēmums Nr.513. Par  zemes gabala Senlejas  ielā 38, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.512. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 26.01.2017. lēmumā Nr.45 „Par nekustamā īpašuma, kadastra apzīmējums 05000111715,Imperatora ielā 1, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”
Pielikums

Lēmums Nr.511. Par nekustamā īpašuma, kadastraNr.05000111712, Mihaila ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.510. Par lokālplānojuma „Transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā” izstrādes pārtraukšanu un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.705 „Par lokālplānojuma „Transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā” izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.509. Par Ingas Cauņas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.508. Par Rutas Velikas ievēlēšanu par Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci

Lēmums Nr.507. Par Elitas Praņevskas ievēlēšanu par Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Lēmums Nr.506. Par Bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Cauņas atbrīvošanu no amata

Lēmums Nr.505. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru
Pielikums

Lēmums Nr.504. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra lēmumā Nr.752„Par  pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju  algu likmēm”

Lēmums Nr.503. Par apropriācijas pārdali un palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.502. Par atbalstu projektam un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”
Pielikums

Lemums Nr.501. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lemums Nr.500. Par atbalstu rezidentiem

Lēmums Nr.499. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.498. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām
Pielikums

Lemums Nr.497. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”
Pielikums

Lēmums Nr.496. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.495. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.494. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmumns Nr.493. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.492. Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā
Pielikums

Lēmums Nr.491. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.490. Par grozījumu pilnvarojuma līgumā

Lēmums Nr.489. Grozījums Daugavpils pilsētas domes  2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”
Saistošie noteikumi Nr.27
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.488. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.487. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.486. Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības
Pielikums

Lēmums Nr.485. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.58 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.484. Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 47, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā, dzīvokļa īpašuma Nr.12 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.483. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā  Nr.647

Lēmums Nr.482. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.481. Par apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.480. Par Daugavpils pilsētas Rūpniecības ielas ūdensvada posma ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā

Lēmums Nr.479. Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas I kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/003  ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
Pielikums

Lēmums Nr.478. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.477. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.476. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.475. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.474. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Lēmums Nr.473. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.472. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Saistošie noteikumi Nr.26
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.471. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.470. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “SENSUAL”

Lēmums Nr.469. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.468. Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai

Lēmums Nr.467. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
Pielikums

Lēmums Nr.466. Par atbalstu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai

Lēmums Nr.465. Par atļauju slēgt līgumu un finansējuma piešķiršanu (Par būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esoša futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī” 1.kārtas būvdarbu izpildei (apgaismojuma, inženiertīklu izbūve, teritorijas labiekārtošana))

Lēmums Nr.464. Par aizņēmuma ņemšanu (Par Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E)

Lēmums Nr.463. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”
Pielikums

Lēmums Nr.462. Par atļauju slēgt līgumu un finansējuma piešķiršanu (Par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanas darbi projekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārojums)

Lēmums Nr.461. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” (Latvijas Nedzirdīgo savienība)