Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 5.6.2. SAM (jauns)

5.6.2. SAM (jauns)

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa " Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām"

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

„Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās"

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikums Nr.6)

Publicēšanas datums:

2018.gada 1.augusts

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1.   Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

5. Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts

6. Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumi Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”