Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 3.3.1. SAM (jauns)

3.3.1. SAM (jauns)

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

„Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās"

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikums Nr.6)

Publicēšanas datums:

2018.gada 1.augusts

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1.   Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

5. Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts

6. Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” .