Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Lokālplānojumi | Artilērijas iela 34

Artilērijas iela 34

 

Lokālplānojums  mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī

 

2018. gada 08. februārī  Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 48 (protokols Nr.2, 29.§) “Par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošie noteikumi Nr.5 „Lokālplānojuma “Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Funkcionalā zonējuma karte

Aizsargjoslu un apgrūtinājumu karte

Lēmums