Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada septembris

2017. gada septembris

Lēmums Nr.549. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000042524, Grodņas ielā 108, Daugavpilī, 76/400 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.548. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000390207, Daugavas ielas 111 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.547. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.546. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.545. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0025 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.544. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.543. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja iecelšanu amatā

Lēmums Nr.542. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.541. Par aizņēmuma ņemšanu

Lemums Nr.540. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.539. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Lēmums Nr.538. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.537. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.536. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.535. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.534. Par atļauju slēgt līgumus

Lēmums Nr.533. Par atļauju slēgt līgumus

Lēmums Nr.532. Par atļauju slēgt līgumus

Lēmums Nr.531. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.530. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.529. Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.528. Par atbalstu projektam “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”
Pielikums

Lēmums Nr.527. Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai"
Pielikums

Lēmums Nr.526. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.34
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.525. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi Nr.5

Lēmums Nr.524. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi Nr.4

Lēmums Nr.523. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 026 0130 18.Novembra ielā 354V, Daugavpilī, izmantošanu pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai

Lēmums Nr.522. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.33
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.521. Par Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu
 

Lēmums Nr.520. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.519. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.518. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.517. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.516. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.515. Par atļauju Valērijam Makarevičam savienot amatus

Lēmums Nr.514. Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē

Lēmums Nr.513. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.512. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu

Lēmums Nr.511. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 pārdošanu

Lēmums Nr.510. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu

Lēmums Nr.509. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1929 piekritību

Lēmums Nr.508. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313833, Begoniju iela 39, Daugavpils, pārdošanu

Lēmums Nr.507. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321331, Viršu ielā 54A k-1 - 16, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.506. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000102218, Balvu ielā 1C k-4 - 115, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.505. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047316, Valkas ielā 33, Daugavpilī, 2/5 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.504. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000102540, Balvu ielā 1C k-29- 896, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.503. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310138, Dravnieku ielā 44E, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.502. Par būves ar kadastra apzīmējumu 0500 006 0616 026, Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.501. Par daļēji sagruvušu būvju, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5412, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.500. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 62, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.499. Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 3B, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.498. Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.37 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.497. Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.496. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.495. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.494. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.443

Lēmums Nr.493. Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmuma Nr.371 atzīšanu par spēkā zaudējušu

Lēmums Nr.492. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.169

Lēmums Nr.491. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.490. Par atbalstu projektam
Pielikums

Lēmums Nr.489. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi Nr.3

Lēmums Nr.488. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu

Lēmums Nr.487. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.486. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.485. Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 6.jūlija lēmuma Nr.356 atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.484. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistosie noteikumi Nr.32
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.483. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Līvijas Jankovskas atlaišanu

Lēmums Nr.482. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Valērija Kononova atlaišanu

Lēmums Nr.481. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Lēmums Nr.480. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata