Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projektu iesniegumu atlase | 4.2.2. SAM

4.2.2. SAM

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”

pirmā atlases kārta

“Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikumā Nr.6)

Publicēšanas datums:

2016.gads 17.oktobris

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 18.09.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”
____________________________________________________________________

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 23.03.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un  6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”. Atbilstoši grozījumiem atlases nolikumā projekta iesniegumu iesniedz līdz projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņam, kas norādīts atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.
_______________________________________________________________________

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 23.02.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

-          1.pielikums  “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;

-          2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;

-          4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;

-          5.pielikums “Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts” ar grozījumiem.

Tika pievienots jauns atlases nolikums 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

_______________________________________________________________________________

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 29.08.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā - ir pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 25.martam. 

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.03.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/3)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS
(arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS
(arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2017. rīkojumu Nr.5)
 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:
         1. Projekta iesnieguma veidlapa (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)     
             Projekta iesnieguma veidlapa (arhīvs)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikums:


      2.      Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/2) 
               Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (arhīvs)
      3.      Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
      4.      Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)
               Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs)
      5.      Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)
               Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts (arhīvs)
      6.   Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/13) 
Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (arhīvs, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.03.2018. rīkojumu Nr.1.6.-4/3)  
Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (arhīvs)

 Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumi Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi”

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633 

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums

4.2.2.0/16/I/001

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība

20.06.2017.

4.2.2.0/16/I/003

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība

09.06.2017.

4.2.2.0/17/I/001

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles ielā 8, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība

09.06.2017.

4.2.2.0/17/I/002

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība

20.06.2017.

4.2.2.0/17/I/055

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība

15.12.2017.

4.2.2.0/17/I/058

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī 

Daugavpils pilsētas pašvaldība

05.06.2018.

4.2.2.0/17/I/063

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils bērnu veselības centrs"

05.06.2018.

4.2.2.0/17/I/062

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī 

Daugavpils pilsētas pašvaldība

15.06.2018.

4.2.2.0/17/I/057

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība

15.06.2018.