Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Lokālplānojumi | Lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

Lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

Lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

2017.gada 25. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.281 (protokols Nr.12, 40.§) “Par lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. saistošie noteikumi Nr.19 „Lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv sadaļā Pilsētas attīstība/Lokālplānojumi, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojums nodrošināt pilnvērtīgas iespējas nekustamā īpašuma (ar kadastra apzīmējumu 05000050315; 05000071101; 05000071111) izmantošanai un, attīstībai, paredzot lokālplānojuma izstrādes teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietošanas iespējas līdzsvaroti iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.

Lēmums par apstiprināšanu

Lokālplānojums:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Aizsargjoslu karte

Funkcionālais zonējums