Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2017. gada februāris

2017. gada februāris

 

Lēmums Nr.81. Par lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā" redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Pielikums

Lēmums Nr.80. Par zemes vienības Riņķa ielā 17, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.79. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

Lēmums Nr.78. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes  2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Saistošie noteikumi Nr.7
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.77. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

Lēmums Nr.76. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010029, daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums

Lēmums Nr.75. Par ēkas Viestura ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iekšlietu ministrijas Informācijas centram

Lēmums Nr.74. Par nekustamā īpašuma Birķeneļu ielā 5-2, Daugavpilī, atsavināšanu

Lēmums Nr.73. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.72. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.71. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.6
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.70. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.69. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.68. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Lēmums Nr.67. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.66. Par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas 2016.gada pārskata saskaņošanu
Pielikums

Lēmums Nr.65. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.64. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām
Pielikums

Lēmums Nr.63. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.62. Par apropriācijas pārdali
Pielikums

Lēmums Nr.61. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.60. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Lēmums Nr.59. Par zemes vienības , kadastra apzīmējums 05000101773, Balvu ielā 1C k-21 - 725, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.58. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000390207, Daugavas ielas 111 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.57. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas"
Saistošie noteikumi Nr.5
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.56. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Saistošie noteikumi Nr.4
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.55. Par atļauju Jānim Lāčplēsim savienot amatus

Lēmums Nr.54. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.53. Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā

Lēmums Nr.52. Par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas Ētikas kodeksa saskaņošanu