Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Lokālplānojumi | Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveide

Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveide

Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveide

2016.gada 25. augustā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.447 (protokols Nr.18, 29.§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. saistošie noteikumi Nr.28 „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv sadaļā Pilsētas attīstība/Lokālplānojumi, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.”

Lokālplānojums nodrošina pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojuma teritorijā ražošanas objektu apbūves izvietošanas iespējas Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajona teritorijā, tādejādi veicinot degradēto teritoriju revitalizāciju.