Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada jūlijs

2015. gada jūlijs

Lēmums Nr.319. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” izstrādes uzsākšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.318. Par dzīvojamās mājas Augstā ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.317. Par dzīvojamās mājas 2.Pasažieru ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.316. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.315. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1361, Balvu ielā 1C k-15 - 554, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.314. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1460, Balvu ielā 1C k-9 - 370, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.313. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 0042, Tukuma ielas 88 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.312. Par grozījumiem 2013.gada 28.decembra noteikumos Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs”

Lēmums Nr.311. Par kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību
Noteikumi

Lēmums Nr.310. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
Saistošie noteikumi Nr.31
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.309. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Saistošie noteikumi Nr.30
Paskaidrojuma raksts 

Lēmums Nr.308. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.307. Par konkursa izsludināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.306. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā Nr.894

Lēmums Nr.305. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 110A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

Lēmums Nr.304. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0401 piekritību

Lēmums Nr.303. Par zemesgabala Kastaņu ielā 22, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.302. Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.301. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 019 0013, Patversmes ielas 7B rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.300. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2220, Balvu ielā 1C k-4 - 117, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.299. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2825, Balvu ielā 1C k-27 - 851, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.298. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 014 0014,Tirgoņu ielas 76 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.297. Par atbalstu spīdveja sacensību norisei 2016.gadā, Daugavpilī

Lēmums Nr.296. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. lēmumā Nr.297 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Lēmums Nr.295. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.29
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.294. Par atbalstu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projektam “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pedagogu metodisko zināšanu un prasmju pilnveide IKT un CLIL jomās”  un par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.293. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.292. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.291. Par apropriācijas pārdali
Pielikums