Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2015. gada janvāris

2015. gada janvāris

Lēmums Nr.34. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju
Pielikums

Lēmums Nr.33. Par  saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.32. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 023 1903 un 0500 023 1802, apvienošanu

Lēmums Nr.31. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0022, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabalu domājamo daļu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un to iznomāšanu

Lēmums Nr.29. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 0035, Rēzeknes ielā 13A, Daugavpilī, atkārtotu pārdošanu izsolē

Lēmums Nr.28. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 015 4536, Zvaigžņu ielā 27, Daugavpilī, 20/52 domājamo daļu pārdošanu

Lēmums Nr.27. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 017 2133, Liginišķu ielas rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.26. Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 107, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu

Lēmums Nr.25. Par dzīvojamās mājas Siguldas ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.39 pārdošanu

Lēmums Nr.24. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.308

Lēmums Nr.23. Par noteikumu „Par valdes un padomes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.22. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.21. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.20. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.19. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.18. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.17. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.16. Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 24.februāra lēmuma Nr.60 atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.15. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.14. Par Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas izveidošanu
Nolikums (nolikuma grozījums)

Lēmums Nr.13. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par  pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju  algu likmēm”

Lēmums Nr.12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.februāra lēmumā Nr.69

Lēmums Nr.11. Par detālplānojuma projekta un sporta kompleksa skiču projekta Vidzemes ielā 3, Daugavpilī nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.10. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 004 1925 piekritību

Lēmums Nr.9. Par zemesgrāmatā ierakstīta ceļa servitūta izbeigšanu

Lēmums Nr.8. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.7. Par dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.54 pārdošanu

Lēmums Nr.6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.5. Par garāžu telpas (telpu grupa 004) Jelgavas ielā 23A, Daugavpilī, kārtējo pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.4. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1354, Balvu ielā 1C k-15 - 546, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.3. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 1642, Bauskas ielā 114 k-2 - 69, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.2. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr. 254 „Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”

Lēmums Nr.1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikumā