Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2014. gada novembris

2014. gada novembris

Lēmums Nr.580. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

Lēmums Nr.579. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.578. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1360, Balvu ielā 1C k-15 - 553, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.577. Par  grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā Nr.430

Lēmums Nr.576. Par  grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmumā Nr.1237

Lēmums Nr.575. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.574. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.573. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.572. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.571. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 017 2423, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.570. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.569. Par  zemes gabala Dunduru ielā 7G, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.568. Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.567. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.februāra lēmumā Nr.138 „Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās””
Pielikums

Lēmums Nr.566. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Lēmums Nr.565.  Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.564. Par apropriācijas pārdali pašvaldības budžeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.563. Par atbalstu Daugavpils Valsts ģimnāzijas projektam „MULTIKEY - MULTIlingual Curriculum for improving KEY competences through CLIL” (Daudzvalodu mācību plāns pamatprasmju uzlabošanai, izmantojot CLIL metodiku”)
Pielikums

Lēmums Nr.562. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.561. Par grozījumiem Daugavpils 3.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.560. Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.559. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumā Nr.131

Lēmums Nr.558. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.decembra lēmumā Nr.1105 „Par adrešu maiņu Daugavpils pilsētas cietokšņa teritorijā”

Lēmums Nr.557. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11, kadastra numurs 0500 903 3402, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.556. Par  nekustama īpašuma dāvinājuma pieņemšanu

Lēmums Nr.555. Par valstij piekritīgas bezmantinieka mantas nepārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.554. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.553. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 001 7607 un 0500 001 7614, robežu pārkārtošanu
Pielikums

Lēmums Nr.552. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.551. Par nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 001 8103 un 0500 001 8104, apvienošanu

Lēmums Nr.550. Par  apbūvēta zemes gabala Balvu ielā 1C k-15, 553, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.549. Par dzīvojamās mājas Brjanskas ielā 24, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu

Lēmums Nr.548. Par dzīvojamās mājas Telts ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 pārdošanu

Lēmums Nr.547. Par zemesgabala Miera ielā 143A, Daugavpilī, iznomāšanu

Lēmums Nr.546. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 7530, Liepājas ielas 24A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.545. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0003, Silu ielas 9A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.544. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0042, Omskas ielas 11 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.543. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.542. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.541. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.540. Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu

Lēmums Nr.539. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.538. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.537. Par atļauju I.Ancānei savienot amatus

Lēmums Nr.536. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.535. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.534. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
Pielikums

Lēmums Nr.533. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu ar AS „Latvenergo”
Vispārīgās vienošanās projekts

Lēmums Nr.532. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.531. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.530. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.529. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums Nr.528. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Pielikums

Lēmums Nr.527. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenām

Lēmums Nr.526. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par  pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju  algu likmēm”

Lēmums Nr.525. Par iestādes izveidošanu
Nolikums