Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2014. gada septembris

2014. gada septembris

Lēmums Nr.490. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.489. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0913, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.488. Par zemes gabala Kauņas ielā 22/24, Daugavpilī, ½ domājamās daļas piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tās lietošanas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.487. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 2743 Artilērijas ielas 22 rajonā, Daugavpilī, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.486. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.485. Par dzīvojamās mājas Siguldas ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.39 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.484. Par dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.54 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.483. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2426, Balvu ielā 1C k-2 - 36, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.482. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1217, Kauņas ielā 150, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.481. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 022 0019, Zirņu ielā 4, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.480. Par atbalstu projektam „Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku”
Pielikums

Lēmums Nr.479. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas nozares speciālistu kapacitātes celšana klimata pārmaiņu jomā”
Pielikums

Lēmums Nr.478. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.477. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.476. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.475. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.474. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.473. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.472. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.307 „Par Daugavpils pilsētas domes noteikumu  “Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju” apstiprināšanu”

Lēmums Nr.471. Par aizņēmuma ņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.470. PPar aizņēmuma ņemšanuar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.469. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Pielikums

Lēmums Nr.468. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Pielikums

Lēmums Nr.467. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.466. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.465. Par nomas tiesību izsoli
Noteikumi
Pielikums

Lēmums Nr.464. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2816, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.463. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0037, /adrese/, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.462. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0036, /adrese/, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.461. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 2744, /adrese/, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.460. Par  nekustamā īpašuma /adrese/, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.459. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.458. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.457. Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra Nr.0500 903 3528, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.456. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 15.05.2014. lēmumā Nr.263 „Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11, kadastra Nr.0500 903 3402, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.455. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.454. Par  apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.453. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Pielikums

Lēmums Nr.452. Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saistošie noteikumi

Lēmums Nr.451. Par atbalstu projektam „50000&1 SEAPs” un vienošanās par sadarbības noslēgšanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.450. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.449. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 24.07.2014. lēmumā Nr.382 „Par atbalstu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs””

Lēmums Nr.448. Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktori

Lēmums Nr.447. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā Nr.444  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā”

Lēmums Nr.446. Par ilgtermiņa aktīvu izslēgšanu no uzskaites

Lēmums Nr.445. Par precizējumiem 2014.gada 24.jūlija lēmumā Nr.384