Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2014. gada maijs

2014. gada maijs

 

Lēmums Nr.291. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 1619,/adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.290. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0036, Pērses ielas 45 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.289. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 1675, Medņu ielas 37A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.288. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.287. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0041, Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.286. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.285. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 020 0109 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.284. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3724, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.283. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1901, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.282. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2415, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.281. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.280. Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta likvidēšanu, pievienojot to Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

Lēmums Nr.279. Par izsniegto valsts aizdevumu nosacījumu maiņu

Lēmums Nr.278. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.277. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2014.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.276. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.275. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domei
Pielikums 

Lēmums Nr.274. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.273. Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domei
Pielikums

Lēmums Nr.272. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latgales Centrālā bibliotēka”
Pielikums

Lēmums Nr.271. Par speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Pielikums

Lēmums Nr.270. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.269. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.268. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.267. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 09.01.2014. lēmumā Nr.9 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 0035, Rēzeknes ielā 13A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.266. Par zemesgabala, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, pārdošanu

Lēmums Nr.265. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. lēmumā Nr.127 „Par dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.9, kadastra Nr.0500 903 3360, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.264. Par dzīvojamās mājas /adrese/, dzīvokļa īpašuma Nr.xx pārdošanu

Lēmums Nr.263. Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11, kadastra Nr.0500 903 3402, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.262. Par nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 74, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.261. Par ēku, būvju kadastra apzīmējumi 05000017607002 un 05000017607008, Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.260. Par Daugavpils 16.vidusskolas direktoru

Lēmums Nr.259. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Lēmums Nr.258. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.257. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Pielikums

Lēmums Nr.256. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums

Lēmums Nr. 255. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”
Pielikums