Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada septembris

2013. gada septembris

Lēmums Nr.406. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.405. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabala Lielā ielā 178, Daugavpilī  piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.404. Par zemes gabalu reģistrēšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.403. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0410, (dzēsta adrese),Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.402. Par  zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0654, (dzēsta adrese), Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.401. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 032 0217, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.400. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0549, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.399. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.398. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.307 „Par Daugavpils pilsētas domes noteikumu  “Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju” apstiprināšanu”

Lēmums Nr.397. Par atļauju Jānim Lāčplēsim savienot amatus

Lēmums Nr.396. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā””
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums Nr.395. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu 2013. gadam
Pielikums

Lēmums Nr.394. Par Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes izveidošanu
Nolikums

Lēmums Nr.393. Par Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apspirināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.392. Par grozījumiem Daugavpils  Dizaina un mākslas vidusskolas „ Saules skola” pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.391. Par atbalstu projektam „Explore it in the Way Before it Fades Away” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.390.  Par atbalstu projektam „From tiny acorns giant oak trees grow” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.389. Par atbalstu projektam „E.U.R.O.P.E. – European Union Regions in Our Pupils’ Eyes” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.388. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.387. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.386. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.385. Par grozījumiem Daugavpils 1.speciālās pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.384. Par grozījumiem Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstīstības centra nolikumā

Lēmums Nr.383. Par grozījumiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” nolikumā

Lēmums Nr.382. Par grozījumiem Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja nolikumā

Lēmums Nr.381. Par grozījumiem Daugavpils 17.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.380. Par grozījumiem  Daugavpils 16.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.379. Par grozījumiem Daugavpils 15.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.378. Par grozījumiem Daugavpils 13.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.377. Par grozījumiem Daugavpils 12.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.376. Par grozījumiem Daugavpils 11.pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.375. Par grozījumiem Daugavpils 10.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.374. Par grozījumiem J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.373. Par grozījumiem Daugavpils Centra vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.372. Par grozījumiem J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikumā

Lēmums Nr.371. Par grozījumiem Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.370. Par grozījumiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikumā

Lēmums Nr.369. Par grozījumiem Daugavpils Vienības pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.368. Par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas kompleksa Siguldas ielā 16B, Daugavpilī būvniecības ieceri
Ziņojums

Lēmums Nr.367. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.366. Par zemes gabala, kadastra Nr.0500  001 3320, Saules ielā 29, Daugavpilī, nodošanu privatizācijai

Lēmums Nr.365. Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 902 6344,  Puškina ielā 14-12, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.364. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.363. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1461, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.362. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0551, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.361. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.360. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.359. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.358. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr.357. Par memoranda noslēgšanu ar sabiedrisko organizāciju „Ļeņingradas apgabala hokeja federācija”
Memorands

Lēmums Nr.356. Par  Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās izsludināšanu

Lēmums Nr.355. Par Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu

Lēmums Nr.354. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.353.  Par atļauju savienot amatus Domes pastāvīgajās komisijas

Lēmums Nr.352. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”
Pielikums

Lēmums Nr.351. Par līdzmaksājuma apmēru Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra „Jaunība” interešu izglītības programmām

Lēmums Nr.350. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” nolikumā

Lēmums Nr.349. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”  ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.348. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā