Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada augusts

2013. gada augusts

Lēmums Nr.347. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 32A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu

Lēmums Nr.346. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 18A, Daugavpilī, atkārtotu pārdošanu izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.345. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0132, piekritību

Lēmums Nr.344. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 1629, Bauskas ielā 114 k-2 – 68, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.343. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0027, Cēsu ielas 34C rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.342. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 027 0102, Vasarnīcu ielas 34 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.341. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 9047, Varšavas ielas 13 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.340. Par Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.30 atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.339. Par Sociālo lietu pārvaldes vadītājas S.Gavrilovas atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.338. Par atļauju savienot amatus Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļiem

Lēmums Nr.337. Par Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu

Lēmums Nr.336. Par atļauju savienot amatus Pilsētbūvniecības un vides komisijas locekļiem

Lēmums Nr.335. Par atļauju savienot amatus Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas locekļiem

Lēmums Nr.334. Par atļauju savienot amatus Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas loceklim

Lēmums Nr.333. Par grozījumiem Daugavpils 15.vidusskolas projekta „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.332. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.19

Pielikumi

Lēmums Nr.331. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Lēmums Nr.330. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.329. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.328. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 029 2911, Dzintaru ielas 25 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.327. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2042, Balvu ielā 1C k-3 - 316, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.326. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1434 Butļerova ielā 1 k-5 - 75, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.325. Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 pārdošanu

Lēmums Nr.324. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 14.02.2013. lēmumā Nr.62 “Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1A, kadastra Nr.0500 902 9913, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.323. Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.35 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.322. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums Nr.11

Lēmums Nr.321. Par nomas līguma izbeigšanu un lēmuma uzskatīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.320. Par Mazā Dārza ielas un A.Pumpura ielasposmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai Daugavpilī rekonstrukcijas būvniecības ieceri

Lēmums Nr.319. Par Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums Nr.10

Lēmums Nr.318. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 12.oktobra lēmumā Nr.935 “Par domes lēmuma „Par adrešu piešķiršanu” koriģēšanu”

Lēmums Nr.317. Par valsts zemes pārņemšanu bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.316. Par noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi Nr.2

Lēmums Nr.315. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”
Pielikums

Lēmums Nr.314. Par administratīvā līguma noslēgšanu
Pielikums

Lēmums Nr.313. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.18
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.312. Par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.297