Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada jūlijs

2013. gada jūlijs

Lēmums Nr.311. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.380 “Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu”

Lēmums Nr.310. Par dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 2, Daugavpilī, nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 903 3202, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.309. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 022 1951, Vecpils ielas 38A rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.308. Par nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 901 9636 un Nr.0500 902 3697, Sakņu ielā 35, Daugavpilī, iegādi un palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā

Lēmums Nr.307. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0410, Čiekuru ielas 11 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.306. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3916, Butļerova ielā 1 k-7 - 146, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.305. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0654, Senlejas ielā 50, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.304. Par apbūvēta zemes gabala Īrisu ielā 46, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.303. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.302. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 2524, Grodņas ielā 108, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.301. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.300. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1517, piekritību

Lēmums Nr.299. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.298. Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu  par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.297. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu

Lēmums Nr.296. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu

Lēmums Nr.295. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.294. Par darba grupas izveidošanu
Nolikums Nr.9

Lēmums Nr.293. Par darba grupas izveidošanu
Nolikums Nr.8

Lemums Nr.292. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas nolikumā

Lēmums Nr.291. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.17
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.290. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.16
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.289. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.15
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.288. Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.287. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.286. Par Kultūras pārvaldes projekta „Laikmetīgās mākslas pieejamība Dienvidaustrumlatvijā” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.285. Par grozījumiem Kultūras pārvaldes projekta “Laikmetīgā māksla Latgalē” ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.284. Par Kultūras pārvaldes speciālā budžeta tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.283. Par grozījumiem Daugavpils  Dizaina un mākslas vidusskola „ Saules skola” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2013.gadam
Pielikums

Lemums Nr.282. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.281. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Lēmums Nr.280. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”  ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.279. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” projekta  „Interaktīvo muzejpedagoģisko programmu telpas izveide Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013. gadam
Pielikums

Lēmums Nr.278. Par Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.277. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” tāmes apstiprināšanu 2013.gadam projektam „Tango virs pilsētas”
Pielikums

Lēmums Nr.276. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes„Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta maksas pakalpojumu (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.275. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.274. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.273. Par Daugavpils pilsētas Zemes komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.272. Par Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu

Lēmums Nr.271. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu 

Lēmums Nr.270. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.269. Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē

Lēmums Nr.268. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

 Lēmums Nr.267. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.266. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.265. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu

Lēmums Nr.264. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu