Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada aprīlis

2013. gada aprīlis

Lēmums Nr.171. Par zemesgabala pieņemšanu dāvinājumā

Lēmums Nr.170. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1758, Balvu ielā 1C k-21 - 710, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.169. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1931, Balvu ielā 1C k-2 - 207, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.168. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0027, Balvu ielā 77B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.167. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.166. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.165. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.164. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 022 1810, „Ruģeļu ūdenskrātuve”, Daugavpilī, 1/2 domājamās daļas paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.163. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.529

Lēmums Nr.162. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.161. Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.maija lēmumā Nr.238

Lēmums Nr.160. Par  piedalīšanos biedrības „Latvijai- 100” dibināšanā

Lēmums Nr.159. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.158. Par Daugavpils pilsētas domes 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.157. Par Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.156. Par Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.155. Par līdzekļu piešķiršanu VSIA „Daugavpils teātris”
Pielikums

Lēmums Nr.154. Par  pieprasījumu ārkārtējās situācijas izsludināšanai

Lēmums Nr.153. Par pārtikas veikala Lielā ielā 136, Daugavpilī būvniecības ieceri

Lēmums Nr.152. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums (kadastra apzīmējums),(adrese), Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.151. Par ēku (adrese), Daugavpilī, 48/100 domājamo daļu un zemesgabala (adrese), Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.150. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 09.04.2009. lēmumā Nr.233 “Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 18A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”
Pielikums

Lēmums Nr.149. Par dzīvojamās mājas (adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx pārdošanu

Lēmums Nr.148. Par ēkas Inženieru ielā 2A, Daugavpilī, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” vārda

Lēmums Nr.147. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 7, Daugavpilī, neapdzīvojamās telpas – telpu grupa Nr.097, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” vārda

Lēmums Nr.146. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 007 0070 pieņemšanu dāvinājumā

Lēmums Nr.145. Par zemesgabalu pieņemšanu dāvinājumā

Lēmums Nr.144. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.143. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3  “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Lēmums Nr.142. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Vēlēšanu komisijas sastāvā

Lēmums Nr.141. Par Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.140. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.139. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums 138. Par Latviešu kultūras centra 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.137. Par grozījumu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā

Lēmums Nr.136. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” nolikumā

Lēmums Nr.135. Par Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.134. Par atbalstu projektam „DIZAINS RĪTDIENAI” un Daugavpils  Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums