Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2013. gada marts

2013. gada marts

 

Lēmums Nr.133. Par atbalstu projektam „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” un Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.132. Par nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0500 004 5209) daļas, 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

Lēmums Nr.131. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 038 0636, Ceriņu ielas 62 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.130. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.februāra lēmumā Nr.52

Lēmums Nr.129. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.128. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.127. Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.126. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 10.01.2013. lēmumā Nr.4 “Par dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.6, kadastra Nr.0500 903 3202, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.125. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” reorganizācijas uzsākšanu

Lēmums Nr.124. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.123. Par minimālo dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu un peļņas izlietošanas mērķiem
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.122. Par SIA „Daugavpils lidosta” kapitāla daļu novērtēšanu

Lēmums Nr.121. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.120. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” pamatbudžetā
Pielikums

Lēmums Nr.119. Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājai

Lēmums Nr.118. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.117. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.116. Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.115. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.114. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.113. Par akceptu grozījumiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumā
Pielikums

Lēmums Nr.112. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.111. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.110. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.109. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.108. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.107. Par „Latgales zoodārza” projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.106. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”
Pielikums

Lēmums Nr.105. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2013.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.104. Par Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.103. Par Liepājas ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Avotu ielai, Daugavpilī) rekonstrukcijas būvniecības ieceri

Lēmums Nr.102. Par Varšavas ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī) rekonstrukcijas būvniecības ieceri

Lēmums Nr.101. Par pašvaldības budžeta iestādes "Baltkrievu kultūras centrs" 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.100. Par Poļu kultūras centra 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.99. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.98. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2012.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.97. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 3203, Piekrastes ielā 2, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D"

Lēmums Nr.96. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 006 0007, 18.novembra ielā 214, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D"

Lēmums Nr.95. Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 43, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 pārdošanu

Lēmums Nr.94. Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.72 pārdošanu

Lēmums Nr.93. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.92. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.91. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.90. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.89. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Lēmums Nr.88. Par atbalstu biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme’’ dalībai projektā “Trešais solis Eiroreģiona „Ezeru zeme’’ stratēģijai-kopīgas nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”
Pielikums

Lēmums Nr.87. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atklāta projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”

Lēmums Nr.86. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 022 1810, "Ruģeļu ūdenskrātuve", Daugavpilī, 1/2 domājamās daļas, izsolē