Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada decembris

2012. gada decembris

Lēmums Nr.594. Par Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.593. Par Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikuma apstiprināšanu
Nolikums (grozīts)

Lēmums Nr.592. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Pielikumi

Lēmums Nr.591. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2425, Balvu ielā 1C k-2 - 35 , Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.590. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 022 0333, Zirņu ielas 1 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu atkārtotā izsolē
Pielikums

Lēmums Nr.589. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.588. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Mihaila ielā 3, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs"

Lēmums Nr.587. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  “Vecāku pieredzes un apmaiņas klubs “Laimīgi bērni un vecāki””

Lēmums Nr.586. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra Nr.0500 008 1320, „Aveņu iela” Daugavpilī, daļas, iznomāšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Megarons”
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.585. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.584. Par Daugavpils 13.vidusskolas direktoru
Pielikums

Lēmums Nr.583. Par  J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.582. Par Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.581. Par dāvinājuma pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.580. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes pamatbudžetā
Pielikums

Lēmums Nr.579. Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājai

Lēmums Nr.578. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 10.maija lēmumā Nr.233 “Par atbalstu projektam „Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.577. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Pabalsta apmērs audžuģimenēm”” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.576. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām”” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.575. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.574. Par nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, detālplānojuma apstiprināšanu
Saistošie noteikumi

Lēmums Nr.573. Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu un lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.572. Par ēkas, kura atrodas uz zemesgabala ar kadastra Nr.0500 011 1618, Aleksandra ielā 4, Daugavpilī, nojaukšanu

Lēmums Nr.571. Par mobilo sakaru bāzes stacijas Artilērijas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0026, būvniecības ieceres akceptēšanu

Lēmums Nr.570. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.569. Par zemes gabala, kadastra Nr.0500 008 0706, daļas piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.568. Par  nekustamā īpašuma Nometņu ielā 159B, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.567. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0168, Vidzemes ielas 108 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.566. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3743, Butļerova ielā 1 k-8 - 170, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.565. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 3051, Balvu ielā 22B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.564. Par garāžas (telpu grupa 003) Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

Lēmums Nr.563. Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 17, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.562. Par atļauju Allai Grjaznovai savienot amatus

Lēmums Nr.561. Par atļauju Anatolijam Gržibovskim savienot amatus

Lēmums Nr.560. Par saistošo noteikumu „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.559. Par nodomu līgumu noslēgšanu

Lēmums Nr.558. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.557. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” izveidošanu
Nolikums
Štatu saraksts

Lēmums Nr.556. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.555. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana D" pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai

Lēmums Nr.554. Par atļauju PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” mantu nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Labiekārtošana D”
Pielikums

Lēmums Nr.553. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 27.novembra lēmumā Nr.994

Lēmums Nr.552. Par saistošo noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.551. Par saistošo noteikumu „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Pabalsta apmērs audžuģimenēm” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.550. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Atbalsts mazaizsargātajām personām” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.549. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.548. Par „Latgales zoodārza” projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.547. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.546. Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.545. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.544. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē  2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.543. Par grozījumiem Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.542. Par atbalstu projektam „Papīra plastikas izstrāde un netradicionālās modes šovs „Mežā”” un Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.541. Par Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.540. Par Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.539. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.538. Par grozījumiem Daugavpils 12.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.537. Par grozījumiem Daugavpils Vienības pamatskolas ēdnīcas pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.536.Par grozījumiem Daugavpils 10.vidusskolas /ēdnīcas pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.535. Par grozījumiem Daugavpils 3. vidusskolas pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.534. Par atļauju Daugavpils 15.vidusskolai  veikt grāmatvedības uzskaiti decentralizēti
Pielikums

Lēmums Nr.533.  Par atļauju Daugavpils Vienības pamatskolai veikt grāmatvedības uzskaiti decentralizēti
Pielikums

Lēmums Nr.532. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.531. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.530. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.529. Par  grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta (funkcija 08.230, funkcija 08.290) un pamatbudžeta maksas pakalpojumu (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 528. Par Latgales Centrālās bibliotēkas projekta „Jaunas grāmatas Daugavpils publisko bibliotēku krājumu kvalitatīvai attīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums